Il-gruppi tal-lobbisti u t-trasparenza 

Il-Parlament Ewropew impenja ruħu favur il-promozzjoni tat-trasparenza u l-etika f'dak li jikkonċerna l-attivitajiet tal-lobbying. Flimkien mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea, juża reġistru komuni tat-trasparenza għas-sorveljanza tal-attivitajiet tar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess. Il-Membri tal-PE jippubblikaw ukoll informazzjoni dwar il-kuntatti tagħhom mal-gruppi tal-lobbisti.

The Transparency Register is an online database listing the groups and organisations that try to influence the formulation or implementation of EU policy and legislation. It is designed to show what interests are being represented at EU level and on whose behalf, as well as the financial and human resources dedicated to these activities.

Għaliex huwa importanti d-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-gruppi tal-lobbisti?

L-istituzzjonijiet tal-UE jinteraġixxu ma' firxa wiesgħa ta' gruppi u organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw interessi speċifiċi u jwettqu attivitajiet ta' lobbying. Din hija parti leġittima u neċessarja tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet biex jiġi żgurat li l-politiki tal-UE jirriflettu l-ħtiġijiet reali tan-nies.

It-tipi kollha ta' rappreżentanti ta' gruppi ta' interess jistgħu jagħtu lill-Parlament għarfien u għarfien espert speċifiku f'bosta oqsma ekonomiċi, soċjali, ambjentali u xjentifiċi. Huma jistgħu jaqdu rwol ewlieni fi djalogu miftuħ u pluralista li fuqu hija bbażata sistema demokratika.

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprovdi qafas għal, u jfittex li jkattar relazzjonijiet trasparenti u etiċi fost l-istituzzjonijiet Ewropej u l-mexxejja politiċi Ewropej, minn naħa, u s-soċjetà ċivili u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi, min-naħa l-oħra.

L-istituzzjonijiet għandhom, permezz ta' mezzi xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-opportunità li jgħarrfu u jiskambjaw pubblikament l-opinjonijiet tagħhom fl-oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni; L-istituzzjonijiet għandhom iżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u mas-soċjetà ċivili.

(L-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea)

Share: 

  Ir-Reġistru tat-Trasparenza

  Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea għandhom Reġistru tat-Trasparenza konġunt biex juru l-impenn tagħhom li jkunu miftuħa u trasparenti.

  Ir-Reġistru tat-Trasparenza jagħmilha aktar faċli għan-nies biex jiksbu informazzjoni dwar attivitajiet ta' rappreżentanza tal-interessi li jseħħu vis-à-vis l-istituzzjonijiet tal-UE, kif ukoll data statistika dwar il-partijiet reġistrati kollha.

  Ir-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess kollha huma mistiedna jirreġistraw volontarjament jekk isegwu attivitajiet maħsuba biex jinfluwenzaw it-tfassil tal-politika, l-implimentazzjoni tal-politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet tal-UE.

  Madankollu, kull istituzzjoni għandha regoli fis-seħħ biex issaħħaħ il-qafas, billi tagħmel ir-reġistrazzjoni prekundizzjoni għat-twettiq ta' ċerti attivitajiet ta' rappreżentanza tal-interessi. Barra minn hekk, ir-reġistranti kollha jridu jirrispettaw il-Kodiċi ta' Kondotta għar-reġistranti. Tista' tiċċekkja r-regoli rilevanti u miżuri oħra ta' trasparenza ta' kull istituzzjoni f'din il-paġna.

  Pereżempju, ir-reġistrazzjoni hija obbligatorja sabiex tintalab badge ta' aċċess lill-Parlament Ewropew. Ir-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess irreġistrati jistgħu jitolbu dan l-aċċess online biss.

  Barra minn hekk, ir-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess irreġistrati biss jistgħu jiġu mistiedna bħala kelliema għal seduti ta' smigħ pubbliċi tal-kumitati u jappoġġaw u jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-intergruppi u l-gruppi mhux uffiċjali tal-Membri tal-PE. Miżuri komplementari jiżguraw li r-reġistranti jkunu jistgħu faċilment: jirċievu notifiki dwar l-attivitajiet tal-kumitati, jorganizzaw avvenimenti b'mod konġunt u jitolbu l-patroċinju tal-President.

  Il-Ftehim Interistituzzjonali dwar Reġistru tat-Trasparenza obbligatorju, bid-dikjarazzjoni politika tiegħu, jistabbilixxi liema attivitajiet ta' rappreżentanza tal-interessi jew ta' lobbying huma koperti, it-tip ta' informazzjoni li r-reġistranti huma mistennija jipprovdu, kodiċi ta' kondotta għar-reġistranti u proċedura għal ilmenti dwar l-organizzazzjonijiet reġistrati.

  Ir-Reġistru tat-Trasparenza huwa ġestit b'mod konġunt mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u mill-Kummissjoni Ewropea. Is-Segretarji Ġenerali tat-tliet istituzzjonijiet jirregolaw l-implimentazzjoni tal-ftehim permezz ta' Bord tat-Tmexxija, u Segretarjat konġunt magħmul minn uffiċjali minn kull waħda mit-tliet istituzzjonijiet jieħu ħsieb l-operazzjonijiet ta' kuljum tar-reġistru. Tista' taqra r-rapporti annwali hawnhekk:

  Tista' taqra dwar in-negozjati bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni li wasslu għal dan il-ftehim interistituzzjonali f'din il-paġna ddedikata.

  It-trasparenza dwar il-kuntatti mal-gruppi tal-lobbisti

  Il-pubblikazzjoni tal-laqgħat skedati

  Għal kull rapport, ir-rapporteurs, ix-shadow rapporteurs u l-presidenti tal-kumitati huma meħtieġa jippubblikaw informazzjoni online dwar il-laqgħat skedati tagħhom ma' rappreżentanti ta' gruppi ta' interess li jaqgħu taħt l-ambitu tal-ftehim interistituzzjonali dwar ir-reġistru tat-trasparenza.

  Dan ifisser kwalunkwe laqgħa bl-iskop li tinfluwenza l-politika jew il-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej, irrispettivament mill-post fejn issir.

  Il-membri l-oħra kollha, inklużi l-viċi presidenti tal-kumitati, il-presidenti tad-delegazzjonijiet jew il-koordinaturi, m'għandhom ebda obbligu legali li jippubblikaw id-dettalji tal-laqgħat tagħhom, iżda jistgħu jagħmlu dan fuq bażi volontarja.
  L-informazzjoni dwar il-laqgħat tiġi ppubblikata fil-paġni tal-profil tal-Membri.

  Aktar informazzjoni: Regoli ta' Proċedura: Artikolu 11 - Interessi finanzjarji tal-Membri u Reġistru ta' Trasparenza.

  Impronta leġiżlattiva volontarja
  Il-Membri tal-PE li jħejju rapporti jew opinjonijiet jistgħu jagħżlu li jehmżu impronta leġiżlattiva mar-rapporti tagħhom.
  Lista bħal din tkun tista' turi l-varjetà ta' għarfien espert u opinjonijiet esterni miġbura mir-rapporteur. Din imbagħad tiġi ppubblikata mar-rapport wara l-adozzjoni tiegħu fil-kumitat u tippermetti lin-nies li jaraw ma' min ikkonsulta r-rapporteur qabel il-vot finali mill-Parlament kollu.

  Hija indipendenti mill-pubblikazzjoni tal-laqgħat mar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess, iżda r-rapporteurs jistgħu jużawha biex jikkomplementaw id-dikjarazzjonijiet tal-laqgħat tagħhom mar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess.

  Id-dikjarazzjoni ta' appoġġ għall-intergruppi u gruppi oħra mhux uffiċjali

  L-intergruppi huma gruppi mhux uffiċjali ffurmati minn Membri individwali bl-iskop li jsiru skambji informali ta' opinjonijiet dwar kwistjonijiet speċifiċi u li jiġu promossi kuntatti bejn il-Membri u s-soċjetà ċivili.

  Il-gruppi tal-lobbisti li huma rreġistrati fir-Reġistru tat-Trasparenza biss jistgħu jipparteċipaw f'attivitajiet organizzati mill-intergruppi jew gruppi mhux uffiċjali oħra fil-bini tal-Parlament billi joffrulhom appoġġ, jew billi jospitaw l-avvenimenti tagħhom b'mod konġunt.

  Għandha ssir dikjarazzjoni annwali ta' kwalunkwe appoġġ riċevut, kemm jekk fi flus jew in natura (eż. assistenza segretarjali), mill-presidenti tal-intergruppi u tiġi aġġornata kull sena. Dawn id-dikjarazzjonijiet kollha u l-lista tal-Membri ta' kull intergrupp jistgħu jiġu aċċessati fil-link t'hawn taħt (ara "Aktar informazzjoni").

  Gruppi mhux uffiċjali oħra huma meħtieġa wkoll jiddikjaraw, sa tmiem ix-xahar ta' wara, kwalunkwe appoġġ, kemm jekk ikun fi flus jew in natura, li l-Membri ma jkunux iddikjaraw individwalment b'mod konformi mal-obbligi tagħhom previsti fil-Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri.

  Aktar informazzjoni: Regoli ta' proċedura: Artikolu 35 - Intergruppi.


  L-interazzjonijiet tal-persunal mar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess

  Il-membri tal-persunal tal-Parlament, kif ukoll l-impjegati kollha taċ-ċivil tal-UE, huma meħtieġa jippreservaw l-indipendenza professjonali u personali tagħhom.

  Huma jeħtiġilhom jaġixxu b'mod konsistenti mal-indipendenza tal-pożizzjoni tagħhom u mal-prinċipju ta' integrità, kif stabbilit fir-Regolamenti tal-Persunal.

  Għal dan il-għan, hemm xi Rakkomandazzjonijiet prattiċi għall-interazzjoni ta' uffiċjali pubbliċi mar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess.