Il-gruppi tal-lobbisti u t-trasparenza 

Il-Parlament Ewropew impenja ruħu favur il-promozzjoni tat-trasparenza u l-etika f'dak li jikkonċerna l-attivitajiet tal-lobbying. Flimkien mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea, juża reġistru komuni tat-trasparenza għas-sorveljanza tal-attivitajiet tar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess. Il-Membri tal-PE jippubblikaw ukoll informazzjoni dwar il-kuntatti tagħhom mal-gruppi tal-lobbisti.

Għaliex huwa importanti d-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-gruppi tal-lobbisti?

L-istituzzjonijiet tal-UE jinteraġixxu ma' firxa wiesgħa ta' gruppi u organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw interessi speċifiċi u jwettqu attivitajiet ta' lobbying. Din hija parti leġittima u neċessarja tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet biex jiġi żgurat li l-politiki tal-UE jirriflettu l-ħtiġijiet reali tan-nies.

It-tipi kollha ta' rappreżentanti ta' gruppi ta' interess jistgħu jagħtu lill-Parlament għarfien u għarfien espert speċifiku f'bosta oqsma ekonomiċi, soċjali, ambjentali u xjentifiċi. Huma jistgħu jaqdu rwol ewlieni fi djalogu miftuħ u pluralista li fuqu hija bbażata sistema demokratika.

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprovdi qafas għal, u jfittex li jkattar relazzjonijiet trasparenti u etiċi fost l-istituzzjonijiet Ewropej u l-mexxejja politiċi Ewropej, minn naħa, u s-soċjetà ċivili u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi, min-naħa l-oħra.

L-istituzzjonijiet għandhom, permezz ta' mezzi xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-opportunità li jgħarrfu u jiskambjaw pubblikament l-opinjonijiet tagħhom fl-oqsma ta' azzjoni kollha tal-Unjoni; L-istituzzjonijiet għandhom iżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u mas-soċjetà ċivili.

(L-Artikolu 11 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea)

Share: 

  Ir-Reġistru tat-Trasparenza

  Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea għandhom Reġistru tat-Trasparenza konġunt biex juru l-impenn tagħhom li jkunu miftuħa u trasparenti.

  Ir-Reġistru tat-Trasparenza jagħmilha aktar faċli għan-nies biex jiksbu informazzjoni dwar attivitajiet ta' rappreżentanza tal-interessi li jseħħu vis-à-vis l-istituzzjonijiet tal-UE, kif ukoll data statistika dwar il-partijiet reġistrati kollha.

  Ir-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess kollha huma mistiedna jirreġistraw volontarjament jekk isegwu attivitajiet maħsuba biex jinfluwenzaw it-tfassil tal-politika, l-implimentazzjoni tal-politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet tal-UE.

  Madankollu, kull istituzzjoni għandha regoli fis-seħħ biex issaħħaħ il-qafas, billi tagħmel ir-reġistrazzjoni prekundizzjoni għat-twettiq ta' ċerti attivitajiet ta' rappreżentanza tal-interessi. Barra minn hekk, ir-reġistranti kollha jridu jirrispettaw il-Kodiċi ta' Kondotta għar-reġistranti. Tista' tiċċekkja r-regoli rilevanti u miżuri oħra ta' trasparenza ta' kull istituzzjoni f'din il-paġna.

  Pereżempju, ir-reġistrazzjoni hija obbligatorja sabiex tintalab badge ta' aċċess lill-Parlament Ewropew. Ir-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess irreġistrati jistgħu jitolbu dan l-aċċess online biss.

  Barra minn hekk, ir-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess irreġistrati biss jistgħu jiġu mistiedna bħala kelliema għal seduti ta' smigħ pubbliċi tal-kumitati u jappoġġaw u jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-intergruppi u l-gruppi mhux uffiċjali tal-Membri tal-PE. Miżuri komplementari jiżguraw li r-reġistranti jkunu jistgħu faċilment: jirċievu notifiki dwar l-attivitajiet tal-kumitati, jorganizzaw avvenimenti b'mod konġunt u jitolbu l-patroċinju tal-President.

  Il-Ftehim Interistituzzjonali dwar Reġistru tat-Trasparenza obbligatorju, bid-dikjarazzjoni politika tiegħu, jistabbilixxi liema attivitajiet ta' rappreżentanza tal-interessi jew ta' lobbying huma koperti, it-tip ta' informazzjoni li r-reġistranti huma mistennija jipprovdu, kodiċi ta' kondotta għar-reġistranti u proċedura għal ilmenti dwar l-organizzazzjonijiet reġistrati.

  Ir-Reġistru tat-Trasparenza huwa ġestit b'mod konġunt mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u mill-Kummissjoni Ewropea. Is-Segretarji Ġenerali tat-tliet istituzzjonijiet jirregolaw l-implimentazzjoni tal-ftehim permezz ta' Bord tat-Tmexxija, u Segretarjat konġunt magħmul minn uffiċjali minn kull waħda mit-tliet istituzzjonijiet jieħu ħsieb l-operazzjonijiet ta' kuljum tar-reġistru. Tista' taqra r-rapporti annwali hawnhekk:

  Tista' taqra dwar in-negozjati bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni li wasslu għal dan il-ftehim interistituzzjonali f'din il-paġna ddedikata.

  It-trasparenza dwar il-kuntatti mal-gruppi tal-lobbisti

  Il-pubblikazzjoni tal-laqgħat skedati

  Għal kull rapport, ir-rapporteurs, ix-shadow rapporteurs u l-presidenti tal-kumitati huma meħtieġa jippubblikaw informazzjoni online dwar il-laqgħat skedati tagħhom ma' rappreżentanti ta' gruppi ta' interess li jaqgħu taħt l-ambitu tal-ftehim interistituzzjonali dwar ir-reġistru tat-trasparenza.

  Dan ifisser kwalunkwe laqgħa bl-iskop li tinfluwenza l-politika jew il-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej, irrispettivament mill-post fejn issir.

  Il-membri l-oħra kollha, inklużi l-viċi presidenti tal-kumitati, il-presidenti tad-delegazzjonijiet jew il-koordinaturi, m'għandhom ebda obbligu legali li jippubblikaw id-dettalji tal-laqgħat tagħhom, iżda jistgħu jagħmlu dan fuq bażi volontarja.
  L-informazzjoni dwar il-laqgħat tiġi ppubblikata fil-paġni tal-profil tal-Membri.

  Aktar informazzjoni: Regoli ta' Proċedura: Artikolu 11 - Interessi finanzjarji tal-Membri u Reġistru ta' Trasparenza.

  Impronta leġiżlattiva volontarja
  Il-Membri tal-PE li jħejju rapporti jew opinjonijiet jistgħu jagħżlu li jehmżu impronta leġiżlattiva mar-rapporti tagħhom.
  Lista bħal din tkun tista' turi l-varjetà ta' għarfien espert u opinjonijiet esterni miġbura mir-rapporteur. Din imbagħad tiġi ppubblikata mar-rapport wara l-adozzjoni tiegħu fil-kumitat u tippermetti lin-nies li jaraw ma' min ikkonsulta r-rapporteur qabel il-vot finali mill-Parlament kollu.

  Hija indipendenti mill-pubblikazzjoni tal-laqgħat mar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess, iżda r-rapporteurs jistgħu jużawha biex jikkomplementaw id-dikjarazzjonijiet tal-laqgħat tagħhom mar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess.

  Id-dikjarazzjoni ta' appoġġ għall-intergruppi u gruppi oħra mhux uffiċjali

  L-intergruppi huma gruppi mhux uffiċjali ffurmati minn Membri individwali bl-iskop li jsiru skambji informali ta' opinjonijiet dwar kwistjonijiet speċifiċi u li jiġu promossi kuntatti bejn il-Membri u s-soċjetà ċivili.

  Il-gruppi tal-lobbisti li huma rreġistrati fir-Reġistru tat-Trasparenza biss jistgħu jipparteċipaw f'attivitajiet organizzati mill-intergruppi jew gruppi mhux uffiċjali oħra fil-bini tal-Parlament billi joffrulhom appoġġ, jew billi jospitaw l-avvenimenti tagħhom b'mod konġunt.

  Għandha ssir dikjarazzjoni annwali ta' kwalunkwe appoġġ riċevut, kemm jekk fi flus jew in natura (eż. assistenza segretarjali), mill-presidenti tal-intergruppi u tiġi aġġornata kull sena. Dawn id-dikjarazzjonijiet kollha u l-lista tal-Membri ta' kull intergrupp jistgħu jiġu aċċessati fil-link t'hawn taħt (ara "Aktar informazzjoni").

  Gruppi mhux uffiċjali oħra huma meħtieġa wkoll jiddikjaraw, sa tmiem ix-xahar ta' wara, kwalunkwe appoġġ, kemm jekk ikun fi flus jew in natura, li l-Membri ma jkunux iddikjaraw individwalment b'mod konformi mal-obbligi tagħhom previsti fil-Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri.

  Aktar informazzjoni: Regoli ta' proċedura: Artikolu 35 - Intergruppi.


  L-interazzjonijiet tal-persunal mar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess

  Il-membri tal-persunal tal-Parlament, kif ukoll l-impjegati kollha taċ-ċivil tal-UE, huma meħtieġa jippreservaw l-indipendenza professjonali u personali tagħhom.

  Huma jeħtiġilhom jaġixxu b'mod konsistenti mal-indipendenza tal-pożizzjoni tagħhom u mal-prinċipju ta' integrità, kif stabbilit fir-Regolamenti tal-Persunal.

  Għal dan il-għan, hemm xi Rakkomandazzjonijiet prattiċi għall-interazzjoni ta' uffiċjali pubbliċi mar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess.