Lobbistické skupiny a transparentnost 

Pokud jde o lobbování, usiluje Evropský parlament o prosazování transparentnosti a etiky. Spolu s Evropskou komisí zavedl společný rejstřík transparentnosti. Poslanci a poslankyně EP také zveřejňují informace o svých kontaktech s lobbistickými skupinami.

Proč je důležitý dialog mezi orgány EU a lobbistickými skupinami?

Orgány EU jsou v kontaktu s celou řadou skupin a organizací, které zastupují specifické zájmy, za něž lobbují.  Jedná se o legitimní a nezbytnou součást rozhodovacího procesu, která zajišťuje, aby politiky EU odrážely skutečné potřeby lidí.

Zástupci zájmových skupin mohou být soukromé, veřejné nebo nevládní subjekty. Mohou Parlamentu poskytovat vědomosti a specifickou odbornost v řadě ekonomických, sociálních, environmentálních a vědeckých oblastí. Mohou hrát klíčovou úlohu v otevřeném, pluralitním dialogu, na němž je demokratický systém založen.

Vztahy mezi evropskými politickými orgány a představiteli a představitelkami na jedné straně a občanskou společností, občany a sdruženími, které je zastupují, na straně druhé upravuje a podporuje Smlouva o Evropské unii.

Orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie. A orgány udržují otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností.

(Článek 11 Smlouvy o Evropské unii)

Share: 

  Rejstřík transparentnosti

  Evropský parlament a Evropská komise zřídily společný rejstřík transparentnosti, aby tak prokázaly své úsilí o otevřenost a transparentnost.

  K dobrovolné registraci do tohoto rejstříku jsou vyzývány všechny organizace, jejichž činnost má za cíl přímo či nepřímo ovlivňovat tvorbu nebo uplatňování politik či rozhodovací proces v orgánech EU. Pro žádost o přístup do Evropského parlamentu je však registrace povinná. Zde naleznete příslušná pravidla pro přístup.

  Registrovaní zástupci zájmových skupin mohou o přístup požádat pouze online.

  Rejstřík transparentnosti umožňuje lidem snadněji získat informace o osobách samostatně výdělečně činných a organizacích, které jsou v kontaktu s orgány EU, i statistické údaje týkající se všech zaregistrovaných stran a seznam jednotlivců, kteří mají povolení k přístupu do Evropského parlamentu.

  Tento systém „jednotného kontaktního místa“ také usnadňuje registrační postupy pro zástupce zájmových skupin a zahrnuje dříve oddělené rejstříky Parlamentu a Komise.

  Po registraci mohou zástupci zájmových skupin požívat určitých výhod ve vztazích s Evropským parlamentem, pod podmínkou, že dodržují kodex chování.

  Pouze registrovaní zástupci zájmových skupin mohou – vedle možnosti požádat o přístup do Parlamentu – být zváni jako řečníci na veřejná slyšení výborů, podporovat činnost poslaneckých meziskupin a neoficiálních seskupení poslanců, dostávat prostřednictvím e-mailu upozornění na činnost výborů, spoluorganizovat akce a žádat o záštitu předsedu Parlamentu.

  Interinstitucionální dohoda o zřízení společného rejstříku transparentnosti stanoví, na jaké zastupování zájmů nebo lobbistické činnosti se vztahuje, typ informací, které musejí žadatelé o registraci uvést, a postup pro upozorňování a stížnosti týkající se registrovaných organizací.

  Rejstřík transparentnosti provozují Evropský parlament a Evropská komise společně. Výroční zprávu naleznete zde:

  Parlament, Rada a Komise jednají o nové interinstitucionální dohodě. Jednání můžete sledovat na těchto zvláštních stránkách (EN).

  Transparentnost při kontaktech s lobbistickými skupinami

  Zveřejňování plánovaných schůzek

  Zpravodajové a zpravodajky, stínoví zpravodajové a zpravodajky a předsedové a předsedkyně výborů jsou v souvislosti s každou zprávou povinni zveřejnit na internetu informace o svých plánovaných schůzkách se zástupci zájmových skupin, které spadají do působnosti interinstituciální dohody o rejstříku transparentnosti.

  To znamená informace o každé schůzce s cílem ovlivnit politiku nebo rozhodovací proces evropských orgánů bez ohledu na místo konání.

  Všichni ostatní poslanci a poslankyně, včetně místopředsedů a místopředsedkyň výborů, předsedů a předsedkyň delegací nebo koordinátorů a koordinátorek, nemají právní povinnost zveřejňovat podrobnosti o svých schůzkách, mohou tak ale učinit na dobrovolném základě.

  Informace o schůzkách jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých poslanců a poslankyň.

  Další informace: jednací řád: článek 11 Finanční zájmy poslanců a rejstřík transparentnosti

  Dobrovolná legislativní stopa

  Poslanci a poslankyně, kteří připravují zprávy nebo stanoviska, se mohou rozhodnout, zda ke své zprávě takovouto stopu připojí.

  Seznam může ukazovat na rozsah externích odborných znalostí a stanovisek, které měli zpravodaj či zpravodajka k dispozici. Seznam je spolu se zprávou zveřejněn poté, co je zpráva přijata ve výboru, a umožňuje lidem zjistit, koho zpravodaj či zpravodajka vyslechli před konečným hlasováním v celém Parlamentu.

  Seznam nemá souvislost se zveřejňováním schůzek se zástupci zájmových skupin, zpravodajové a zpravodajky jej však mohou využít k doplnění svých prohlášení o těchto schůzkách.

  Prohlášení o podpoře pro meziskupiny a další neoficiální seskupení

  Meziskupiny jsou neoficiální seskupení vytvořená jednotlivými poslanci a poslankyněmi za účelem pořádání neformálních výměn názorů o konkrétních otázkách a podpory kontaktů mezi poslanci a poslankyněmi a občanskou společností.

  Lobbistické skupiny, které jsou registrovány v rejstříku transparentnosti, se mohou účastnit činností organizovaných meziskupinami nebo jinými neoficiálními seskupeními v prostorách Parlamentu tím, že je podpoří nebo spoluorganizují svoje akce.

  Předsedové a předsedkyně meziskupin musí každoročně předkládat a aktualizovat prohlášení o obdržené podpoře, ať už peněžní nebo hmotné (například administrativní podpora). Všechna tato prohlášení a seznam členů každé meziskupiny lze nalézt pod níže uvedeným odkazem (viz „více informací“).

  Ostatní neoficiální seskupení poslanců a poslankyň jsou rovněž povinna předložit do konce následujícího měsíce prohlášení o veškeré peněžní nebo hmotné podpoře, kterou poslanci a poslankyně neuvedli ve svých individuálních prohlášeních v souladu s jejich povinnostmi podle kodexu chování pro poslance

  Další informace: jednací řád: článek 35 - meziskupiny

  Interakce zaměstnanců a změstnankyň se zástupci zájmových skupin

  Zaměstnanci a zaměstnankyně Parlamentu, stejně jako všichni úředníci a úřednice EU, jsou povinni zachovávat profesní i osobní nezávislost.

  Musí jednat způsobem, který je v souladu s nezávislostí jejich funkce a se zásadou bezúhonnosti, jak je stanoveno v jednacím řádu.

  Za tímto účelem byla vydána některá praktická doporučení pro interakci úředníků a úřednic se zástupci zájmových skupin.