Lobbistické skupiny a transparentnost 

Pokud jde o lobbování, usiluje Evropský parlament o prosazování transparentnosti a etiky. Spolu s Evropskou komisí zavedl společný rejstřík transparentnosti. Poslanci a poslankyně EP také zveřejňují informace o svých kontaktech s lobbistickými skupinami.

Rejstřík transparentnosti je online databáze se seznamem skupin a organizací, které se snaží ovlivnit formulaci nebo implementaci zásad a právních předpisů EU. Je navržen tak, aby ukazoval, jaké zájmy na úrovni EU zastupují a v čím jménu, jakož i finanční a lidské zdroje věnované těmto činnostem.

Proč je dialog mezi orgány EU a lobbistickými skupinami důležitý?

Orgány EU jsou v kontaktu s celou řadou skupin a organizací, které zastupují specifické zájmy, za něž lobbují. Jedná se o legitimní a nezbytnou součást rozhodovacího procesu, která zajišťuje, aby politika EU odrážela skutečné potřeby lidí.

Zástupci zájmových skupin z nejrůznějších oblastí mohou Parlamentu poskytovat vědomosti a specifické odbornosti v řadě ekonomických, sociálních, environmentálních a vědeckých otázek. Mohou hrát klíčovou úlohu v otevřeném pluralitním dialogu, na němž je demokratický systém založen.

Transparentní a etické Vztahy mezi evropskými politickými orgány a představiteli a představitelkami na jedné straně a občanskou společností, občany a sdruženími, které je zastupují, na straně druhé upravuje a podporuje Smlouva o Evropské unii.

Orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie. Orgány rovněž udržují otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností.

(Článek 11 Smlouvy o Evropské unii)

Share: 

  Rejstřík transparentnosti

  Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise používají společný rejstřík transparentnosti, kterým prokazují své úsilí o otevřenost a transparentnost.

  Díky rejstříku transparentnosti mají lidé lepší přístup k informacím o činnostech zájmových skupin, které jsou v kontaktu s orgány EU, a ke statistickým údajům o všech registrovaných subjektech.

  K dobrovolné registraci do tohoto rejstříku jsou vybízeni všichni zástupci zájmových skupin, jejichž činnost má za cíl ovlivňovat tvorbu nebo uplatňování politik EU či rozhodovací proces v jejích orgánech. Každý orgán se však řídí pravidly, která tento právní rámec dále posilují tím, že provádění některých činností zájmových skupin podmiňují právě registrací v rejstříku. Všechny subjekty zapsané v rejstříku navíc musí dodržovat příslušný kodex chování. Platná pravidla a další opatření k zajištění transparentnosti každého z těchto orgánů naleznete na této internetové stránce.

  Registrace je nutná například pro získání průkazu opravňujícího ke vstupu do Evropského parlamentu. Registrovaní zástupci zájmových skupin mohou o přístup požádat pouze po internetu.

  Navíc jako řečníci na veřejná slyšení výborů mohou být zváni pouze registrovaní zástupci zájmových skupin a jen takoví zástupci mohou podporovat činnost poslaneckých meziskupin a neoficiálních seskupení a zapojovat se do ní. Další opatření zajišťují, že registrované subjekty mohou snadno požádat o to, aby jim byla zasílána upozornění na činnost výborů, mohou spoluorganizovat akce a žádat o záštitu předsedu Parlamentu.

  Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti a její politické prohlášení stanoví, na jaké zastupování zájmů nebo lobbistické činnosti se rejstřík vztahuje, typ informací, které musejí žadatelé o registraci uvést, kodex chování pro registrované subjekty a postup pro podávání stížností týkajících se registrovaných organizací.

  Rejstřík transparentnosti provozují společně Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise. Na provádění dohody dohlíží správní rada a společný sekretariát, který tvoří úředníci z těchto tří orgánů pod vedením jejich generálních tajemníků. Ti řídí každodenní fungování rejstříku. Příslušné výroční zprávy naleznete zde:

  O jednáních mezi Parlamentem, Radou a Komisí, která vedla k uzavření této dohody, se můžete dozvědět více na zvláštní webové stránce.

  Transparentnost při kontaktech s lobbistickými skupinami

  Zveřejňování plánovaných schůzek

  Zpravodajové a zpravodajky, stínoví zpravodajové a zpravodajky a předsedové a předsedkyně výborů jsou v souvislosti s každou zprávou povinni zveřejnit na internetu informace o svých plánovaných schůzkách se zástupci zájmových skupin, které spadají do působnosti interinstituciální dohody o rejstříku transparentnosti.

  Tím se rozumí informace o každé schůzce, jejímž cílem je ovlivnit politiku nebo rozhodovací proces evropských orgánů, bez ohledu na místo jejího konání.

  Všichni ostatní poslanci a poslankyně, včetně místopředsedů a místopředsedkyň výborů, předsedů a předsedkyň delegací nebo koordinátorů a koordinátorek, nemají právní povinnost zveřejňovat podrobnosti o svých schůzkách, mohou tak ale učinit na dobrovolném základě.

  Informace o schůzkách jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých poslanců a poslankyň..

  Další informace: jednací řád: článek 11 – Finanční zájmy poslanců a rejstřík transparentnosti.

  Dobrovolná legislativní stopa

  Poslanci a poslankyně, kteří připravují zprávy nebo stanoviska, se mohou rozhodnout, zda ke své zprávě takovouto stopu připojí.

  Seznam může ukazovat na rozsah externích odborných znalostí a stanovisek, které měli zpravodaj či zpravodajka k dispozici. Seznam je spolu se zprávou zveřejněn poté, co je zpráva přijata ve výboru, a umožňuje lidem zjistit, koho zpravodaj či zpravodajka vyslechli před konečným hlasováním v celém Parlamentu.

  Seznam nemá souvislost se zveřejňováním schůzek se zástupci zájmových skupin, zpravodajové a zpravodajky jej však mohou využít k doplnění svých prohlášení o těchto schůzkách.

  Prohlášení o podpoře pro meziskupiny a další neoficiální seskupení

  Meziskupiny jsou neoficiální seskupení vytvořená jednotlivými poslanci a poslankyněmi za účelem pořádání neformálních výměn názorů o konkrétních otázkách a podpory kontaktů mezi poslanci a poslankyněmi a občanskou společností.

  Pouze lobbistické skupiny, které jsou registrovány v rejstříku transparentnosti, se mohou účastnit činností organizovaných meziskupinami nebo jinými neoficiálními seskupeními v prostorách Parlamentu tím, že je podporují nebo se podílejí na pořádání jejich akcí.

  Předsedové a předsedkyně meziskupin musí každoročně předkládat a aktualizovat prohlášení o obdržené podpoře, ať už peněžní nebo hmotné (například administrativní podpora). Všechna tato prohlášení a seznam členů každé meziskupiny lze nalézt pod níže uvedeným odkazem (viz „více informací“).

  Ostatní neoficiální seskupení poslanců a poslankyň jsou rovněž povinna předložit do konce následujícího měsíce prohlášení o veškeré peněžní nebo hmotné podpoře, kterou poslanci a poslankyně neuvedli ve svých individuálních prohlášeních v souladu s jejich povinnostmi podle kodexu chování pro poslance.

  Více informací: jednací řád:článek 35 – Meziskupiny.


  Interakce zaměstnanců a změstnankyň se zástupci zájmových skupin

  Zaměstnanci a zaměstnankyně Parlamentu, stejně jako všichni úředníci a úřednice EU, jsou povinni zachovávat profesní i osobní nezávislost.

  Musí jednat způsobem, který je v souladu s nezávislostí jejich funkce a se zásadou bezúhonnosti, jak je stanoveno ve služebním řádu.

  Za tímto účelem byla vydána některá praktická doporučení pro interakci úředníků a úřednic se zástupci zájmových skupin..