Lobbistické skupiny a transparentnost 

Pokud jde o lobbování, usiluje Evropský parlament o prosazování transparentnosti a etiky. Spolu s Radou Evropské unie a Evropskou komisí používá společný rejstřík transparentnosti, který mu pomáhá dohlížet nad činností zástupců zájmových skupin. Poslanci EP také zveřejňují informace o svých kontaktech s lobbistickými skupinami.

Proč je dialog mezi orgány EU a lobbistickými skupinami důležitý?

Orgány EU jsou v kontaktu s celou řadou skupin a organizací, které zastupují specifické zájmy, za něž lobbují. Jedná se o legitimní a nezbytnou součást rozhodovacího procesu, která zajišťuje, aby politika EU odrážela skutečné potřeby lidí.

Zástupci zájmových skupin z nejrůznějších oblastí mohou Parlamentu poskytovat vědomosti a specifické odbornosti v řadě ekonomických, sociálních, environmentálních a vědeckých otázek. Mohou hrát klíčovou úlohu v otevřeném pluralitním dialogu, na němž je demokratický systém založen.

Transparentní a etické vztahy mezi evropskými politickými orgány a představiteli na jedné straně a občanskou společností a sdruženími zastupujícími občany na straně druhé upravuje a podporuje Smlouva o Evropské unii.

Orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie. Orgány rovněž udržují otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností.

(Článek 11 Smlouvy o Evropské unii)

Share: 

  Rejstřík transparentnosti

  Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise používají společný rejstřík transparentnosti, kterým prokazují své úsilí o otevřenost a transparentnost.

  Díky rejstříku transparentnosti mají lidé lepší přístup k informacím o činnostech zájmových skupin, které jsou v kontaktu s orgány EU, a ke statistickým údajům o všech registrovaných subjektech.

  K dobrovolné registraci do tohoto rejstříku jsou vybízeni všichni zástupci zájmových skupin, jejichž činnost má za cíl ovlivňovat tvorbu nebo uplatňování politik EU či rozhodovací proces v jejích orgánech. Každý orgán se však řídí pravidly, která tento právní rámec dále posilují tím, že provádění některých činností zájmových skupin podmiňují právě registrací v rejstříku. Všechny subjekty zapsané v rejstříku navíc musí dodržovat příslušný kodex chování. Platná pravidla a další opatření k zajištění transparentnosti každého z těchto orgánů naleznete na této internetové stránce.

  Registrace je nutná například pro získání průkazu opravňujícího ke vstupu do Evropského parlamentu. Registrovaní zástupci zájmových skupin mohou o přístup požádat pouze po internetu.

  Navíc jako řečníci na veřejná slyšení výborů mohou být zváni pouze registrovaní zástupci zájmových skupin a jen takoví zástupci mohou podporovat činnost poslaneckých meziskupin a neoficiálních seskupení a zapojovat se do ní. Další opatření zajišťují, že registrované subjekty mohou snadno požádat o to, aby jim byla zasílána upozornění na činnost výborů, mohou spoluorganizovat akce a žádat o záštitu předsedu Parlamentu.

  Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti a její politické prohlášení stanoví, na jaké zastupování zájmů nebo lobbistické činnosti se rejstřík vztahuje, typ informací, které musejí žadatelé o registraci uvést, kodex chování pro registrované subjekty a postup pro podávání stížností týkajících se registrovaných organizací.

  Rejstřík transparentnosti provozují společně Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise. Na provádění dohody dohlíží správní rada a společný sekretariát, který tvoří úředníci z těchto tří orgánů pod vedením jejich generálních tajemníků. Ti řídí každodenní fungování rejstříku. Příslušné výroční zprávy naleznete zde:

  O jednáních mezi Parlamentem, Radou a Komisí, která vedla k uzavření této dohody, se můžete dozvědět více na zvláštní webové stránce.

  Transparentnost při kontaktech s lobbistickými skupinami

  Zveřejňování plánovaných schůzek

  Zpravodajové, stínoví zpravodajové a předsedové výborů jsou v souvislosti s každou zprávou povinni zveřejnit na internetu informace o svých plánovaných schůzkách se zástupci zájmových skupin, které spadají do působnosti interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti.

  Tím se rozumí informace o každé schůzce, jejímž cílem je ovlivnit politiku nebo rozhodovací proces evropských orgánů, bez ohledu na místo jejího konání.

  Ostatní poslanci, včetně místopředsedů výborů, předsedů delegací nebo koordinátorů, nemají právní povinnost zveřejňovat podrobnosti o svých schůzkách, mohou tak ale činit na dobrovolném základě.

  Informace o schůzkách jsou zveřejňovány na stránkách jednotlivých poslanců.

  Další informace: jednací řád: článek 11 – Finanční zájmy poslanců a rejstřík transparentnosti.

  Dobrovolná legislativní stopa

  Poslanci EP, kteří připravují zprávy nebo stanoviska, se mohou rozhodnout připojit k nim tzv. legislativní stopu.

  Jde o seznam, který může znázorňovat rozsah externích odborných znalostí a stanovisek, jež měl zpravodaj k dispozici. Seznam je spolu se zprávou zveřejněn poté, co je zpráva přijata ve výboru, a umožňuje lidem zjistit, od koho zpravodaj získal informace před konečným hlasováním v celém Parlamentu.

  Seznam nemá souvislost se zveřejňováním schůzek se zástupci zájmových skupin, zpravodajové jej však mohou využít k doplnění svých prohlášení o těchto schůzkách.

  Prohlášení o podpoře pro meziskupiny a další neoficiální seskupení

  Meziskupiny jsou neoficiální seskupení tvořená jednotlivými poslanci za účelem pořádání neformálních výměn názorů o konkrétních otázkách a podpory kontaktů mezi poslanci a občanskou společností.

  Pouze lobbistické skupiny, které jsou registrovány v rejstříku transparentnosti, se mohou účastnit činností organizovaných meziskupinami nebo jinými neoficiálními seskupeními v prostorách Parlamentu tím, že je podporují nebo se podílejí na pořádání jejich akcí.

  Předsedové meziskupin musí každoročně předkládat a aktualizovat prohlášení o obdržené podpoře, ať už peněžní nebo věcné (například administrativní podpora). Všechna tato prohlášení a seznam členů každé meziskupiny lze nalézt pod níže uvedeným odkazem (viz „Více informací“).

  Ostatní neoficiální seskupení poslanců jsou rovněž povinna předložit vždy do konce následujícího měsíce prohlášení o veškeré peněžní nebo věcné podpoře, kterou poslanci neuvedli ve svých individuálních prohlášeních v souladu s jejich povinnostmi podle kodexu chování poslanců.

  Více informací: jednací řád:článek 35 – Meziskupiny.


  Interakce zaměstnanců se zástupci zájmových skupin

  Zaměstnanci Parlamentu, stejně jako všichni úředníci EU, jsou povinni zachovávat profesní i osobní nezávislost.

  Musí jednat způsobem, který je v souladu s nezávislostí jejich funkce a se zásadou bezúhonnosti, jak je stanoveno ve služebním řádu.

  Za tímto účelem byla vydána praktická doporučení pro interakci úředníků se zástupci zájmových skupin.