Lobbistické skupiny a transparentnost 

Pokud jde o lobbování, usiluje Evropský parlament o prosazování transparentnosti a etiky. Spolu s Radou Evropské unie a Evropskou komisí používá společný rejstřík transparentnosti, který mu pomáhá dohlížet nad činností zástupců zájmových skupin. Poslanci EP také zveřejňují informace o svých kontaktech s lobbistickými skupinami.

Rejstřík transparentnosti je databáze on-line, v níž jsou uvedeny skupiny a organizace, které se snaží ovlivnit tvorbu nebo provádění politiky a právních předpisů EU. Jeho účelem je ukázat, jaké zájmy jsou na úrovni EU zastoupeny a komu přísluší, jakož i finanční a lidské zdroje vyčleněné na tyto činnosti.

Podívejte se na videoklip

Proč je důležitý dialog mezi orgány EU a lobbistickými skupinami?

Orgány EU jsou v kontaktu s celou řadou skupin a organizací, které zastupují specifické zájmy, za něž lobbují. Jedná se o legitimní a nezbytnou součást rozhodovacího procesu, která zajišťuje, aby politika EU odrážela skutečné potřeby lidí.

Zástupci zájmových skupin z nejrůznějších oblastí mohou Parlamentu poskytovat poznatky a konkrétní odborné zkušenosti v řadě ekonomických, sociálních, environmentálních a vědeckých otázek. Mohou hrát klíčovou úlohu v otevřeném pluralitním dialogu, na němž je demokratický systém založen.

Transparentní a etické vztahy mezi evropskými politickými orgány a představiteli na jedné straně a občanskou společností a sdruženími zastupujícími občany na straně druhé upravuje a podporuje Smlouva o Evropské unii.

Unijní orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie. Udržují rovněž otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností.

(Článek 11 Smlouvy o Evropské unii)

Rejstřík transparentnosti

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise používají společný rejstřík transparentnosti, kterým prokazují své úsilí o otevřenost a transparentnost.

Díky tomuto rejstříku mají lidé lepší přístup k informacím o činnosti zájmových skupin, které jsou v kontaktu s orgány EU, a ke statistickým údajům o všech registrovaných subjektech.

K dobrovolné registraci do tohoto rejstříku jsou vybízeni všichni zástupci zájmových skupin, cílem jejichž činnosti je ovlivňovat tvorbu nebo uplatňování politiky EU či rozhodovací proces v jejích orgánech. Každý orgán se však řídí pravidly, která tento právní rámec dále posilují tím, že provádění některých činností zájmových skupin podmiňují právě registrací v rejstříku. Všechny subjekty zapsané v rejstříku navíc musí dodržovat příslušný kodex chování. Platná pravidla a další opatření k zajištění transparentnosti každého z těchto orgánů naleznete na této internetové stránce.

Registrace je nutná například pro získání průkazu opravňujícího ke vstupu do Evropského parlamentu. Registrovaní zástupci zájmových skupin mohou o přístup požádat pouze online.

Navíc jako řečníci na veřejná slyšení výborů mohou být zváni pouze registrovaní zástupci zájmových skupin a jen tito zástupci mohou podporovat činnost poslaneckých meziskupin a neoficiálních seskupení a zapojovat se do ní. Další opatření zajišťují, že registrované subjekty mohou snadno požádat o to, aby jim byla zasílána upozornění na činnost výborů, mohou spoluorganizovat akce a žádat o záštitu předsedu Parlamentu.

Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti a její politické prohlášení stanovuje, na jaké zastupování zájmů nebo na jakou lobbistickou činnost se rejstřík vztahuje. Je zde stanoven také typ informací, které musejí žadatelé o registraci uvést, kodex chování pro registrované subjekty a postup při podávání stížností týkajících se registrovaných organizací.

Rejstřík transparentnosti provozují společně Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise. Na provádění dohody dohlíží správní rada pod vedením generálních tajemníků těchto tří orgánů, zatímco každodenní fungování rejstříku řídí společný sekretariát, který tvoří úředníci ze všech tří orgánů. Příslušné výroční zprávy naleznete zde:

O jednáních mezi Parlamentem, Radou a Komisí, která vedla k uzavření této dohody, se můžete dozvědět více na zvláštní webové stránce.

Transparentnost kontaktů s lobbistickými skupinami
a zástupci zemí, které nejsou členy EU

Zveřejňování plánovaných schůzek

Všichni poslanci jsou povinni zveřejňovat na internetu informace o svých plánovaných setkáních se zástupci zájmových skupin, na něž se vztahuje interinstitucionální dohoda o rejstříku transparentnosti, a se zástupci veřejných orgánů ze zemí, které nejsou členy EU.

Jedná se o jakoukoli schůzku, ať už osobní nebo na dálku, jež souvisí s parlamentní činností (se zprávou, stanoviskem, usnesením, rozpravou v plénu nebo s naléhavou záležitostí), která se koná s cílem ovlivnit politiku nebo rozhodovací proces evropských orgánů.

Zveřejňování těchto schůzek je povinné pro všechny poslance bez ohledu na to, zda se jich účastní oni sami nebo zda svým jménem delegují/vyšlou své parlamentní asistenty.

Informace o schůzkách jsou zveřejňovány na stránkách jednotlivých poslanců.

Další informace:  Kodex chování poslanců Evropského parlamentu týkající se integrity a transparentnosti: Článek 7 – zveřejňování schůzí.

Zveřejňování podnětů

Zpravodajové a předkladatelé stanovisek jsou povinni uvést v příloze své zprávy či stanoviska subjekty nebo osoby, od nichž obdrželi informace o záležitostech, jež se týkají daného tématu.

Z tohoto seznamu může být zřejmý rozsah externích odborných znalostí a příspěvků, které zpravodaj požadoval, přijal nebo do určité míry zohlednil. Seznam, který je spolu se zprávou zveřejněn poté, co je zpráva přijata ve výboru, umožňuje lidem zjistit, od koho zpravodaj získal informace před konečným hlasováním v plénu Parlamentu.

Seznam nesouvisí se zveřejňováním schůzek se zástupci zájmových skupin, zpravodajové jej však mohou využít k doplnění svých prohlášení o těchto schůzkách.

Prohlášení o podpoře pro meziskupiny a další neoficiální seskupení

Meziskupiny jsou neoficiální seskupení tvořená jednotlivými poslanci za účelem pořádání neformální výměny názorů o konkrétních otázkách a podpory kontaktů mezi poslanci a občanskou společností.

Činnosti organizované meziskupinami nebo jinými neoficiálními seskupeními v prostorách Parlamentu se mohou účastnit pouze lobbistické skupiny, které jsou registrovány v rejstříku transparentnosti, tím, že je podporují nebo se podílejí na pořádání jejich akcí.

Předsedové meziskupin musejí každoročně předkládat a aktualizovat prohlášení o obdržené podpoře, ať už peněžní nebo věcné (například o administrativní podpoře). Všechna tato prohlášení a seznam členů každé meziskupiny lze nalézt pod níže uvedeným odkazem (viz „Více informací“).

Členové neoficiálních uskupení jsou rovněž povinni do konce následujícího měsíce ve svém prohlášení o soukromých zájmech uvést veškerou podporu, kterou  jménem neoficiálního seskupení obdrželi, ať už v hotovosti, nebo v naturáliích.

Další informace:  Jednací řád: článek 35Meziskupiny a článek 35a – neoficiální seskupení; Meziskupiny v Evropském parlamentu.

Interakce zaměstnanců se zástupci zájmových skupin

Zaměstnanci a zaměstnankyně Parlamentu, stejně jako všichni úředníci a úřednice EU, jsou povinni zachovávat profesní i osobní nezávislost.

Musí jednat způsobem, který je v souladu s nezávislostí jejich funkce a se zásadou bezúhonnosti, jak je stanoveno ve služebním řádu.

Za tímto účelem byla vydána některá praktická doporučení pro interakci úředníků a úřednic se zástupci zájmových skupin..