Лобистки групи и прозрачност 

Европейският парламент е ангажиран с гарантирането на прозрачност и етика по отношение на лобистките дейности. Заедно с Европейската комисия той създаде общ регистър за прозрачност. Членовете на ЕП също така публикуват информация за своите контакти с лобистки групи.

Защо е важен диалогът между институциите на ЕС и лобистките групи?

Институциите на ЕС си взаимодействат с широк кръг групи и организации, представляващи специфични интереси и осъществяващи лобистки дейности. Това е законна и необходима част от процеса на вземане на решения, за да се гарантира, че политиките на ЕС отразяват реалните нужди на хората.

Представителите на интереси могат да бъдат частни, публични или неправителствени органи. Те могат да предоставят на Парламента знания и конкретен експертен опит в редица области от икономиката, социалната сфера, околната среда и науката. Те могат да играят ключова роля в открития плуралистичен диалог, на който се основава една демократична система.

Договорът за Европейския съюз предоставя рамка и има за цел да насърчава връзките между европейските институции и европейските политически лидери от една страна, и гражданското общество, гражданите на ЕС и представителните сдружения, от друга страна.

Институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза; освен това институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителни организации и гражданското общество.

(Член 11 от Договора за Европейския съюз)

Share: 

  Регистър за прозрачност

  Европейският парламент и Европейската комисия създадоха съвместен регистър за прозрачност, за да докажат своя ангажимент за откритост и прозрачност.

  Всички организации се приканват да се регистрират доброволно, ако извършват дейности, целящи пряко или непряко оказване на влияние върху изготвянето на политики, изпълнението на политиките и вземането на решения в институциите на ЕС. Регистрацията обаче е задължителна, за да се поиска достъп до Европейския парламент. Можете да проверите съответните правила за достъп.

  Регистрираните представители на интереси могат да поискат такъв достъп само онлайн.

  Регистърът за прозрачност улеснява получаването на информация относно самостоятелно заетите физически лица и организациите, които са в контакт с институциите на ЕС, както и статистически данни относно всички регистрирани субекти и списък на лицата с разрешение за достъп до Европейския парламент.

  Тази система за „обслужване на едно гише“ също така улеснява процедурите за регистрация на представители на специфични интереси и включва регистрите на Парламента и на Комисията, които преди се поддържаха отделно.

  При регистрацията представителите на интереси могат да се възползват от определени предимства в отношенията си с Европейския парламент, при условие че спазват Кодекса за поведение на регистрираните лица.

  Освен да поискат достъп до Парламента, само регистрирани представители на интереси могат да бъдат поканени като оратори на публични изслушвания на комисиите, да подкрепят и да участват в дейностите на интергрупите и неформалните обединения на членовете на ЕП, да получават съобщения по електронната поща за дейността на комисиите, да организират съвместно прояви и да искат патронаж от страна на председателя.

  Междуинституционалното споразумение за създаване на общ регистър за прозрачност посочва кои са включените представителства на интереси или лобистки дейности, вида информация, която се очаква да се предоставят регистрираните субекти, кодекс за поведение на регистрираните субекти и процедура за подаване на сигнали и жалби във връзка с регистрирани организации.

  Регистърът за прозрачност се управлява съвместно от Европейския парламент и Европейската комисия. Можете да прочетете годишния доклад тук:

  Парламентът, Съветът и Комисията обсъждат ново междуинституционално споразумение. Можете да следите преговорите на тази специална страница.

  Прозрачност на контактите с лобистки групи

  Публикуване на редовни заседания

  Докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии са длъжни да публикуват за всеки доклад онлайн информация относно планираните срещи с представители на интереси, попадащи в обхвата на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност.

  Това означава всяко заседание с цел оказване на влияние върху политическия процес или процеса на вземане на решения на европейските институции, независимо от мястото.

  Всички други членове, включително заместник-председателите на комисиите, председателите или координаторите на делегациите нямат правно задължение да публикуват подробности за своите заседания, но могат да правят това доброволно.

  Информацията за заседанията се публикува на страниците с профили на членовете на ЕП.

  За повече информация: Правилник за дейността на ЕП:Член 11 – Финансови интереси на членовете на ЕП и регистър за прозрачност

  Доброволен законодателен отпечатък

  Членовете на ЕП, които изготвят доклади или становища, могат да изберат да приложат „законодателен отпечатък“ към своите доклади.

  Този списък може да покаже диапазона от външни експертни познания и становища, които е получил докладчикът. Той се публикува след това заедно с доклада след приемането му в комисия и дава възможност на интересуващите се да видят от кого докладчикът е получил информация преди окончателното гласуване в целия Парламент.

  Този списък е независим от публикуването на срещите с представители на интереси, но докладчиците могат да го използват, за да допълнят декларациите си за срещи с представители на интереси.

  Декларация за подкрепа за смесени групи и други неформални обединения

  Интергрупите са неформални обединения, формирани от отделни членове с цел провеждане на неофициален обмен на мнения по конкретни въпроси и насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.

  Лобистките групи, регистрирани в регистъра за прозрачност, могат да участват в дейности, организирани от интергрупите или други неформални групи в помещенията на Парламента, като им предлагат подкрепа или като съорганизират техните прояви.

  Всяка година председателите на смесени групи трябва да изготвят и да актуализират годишна декларация за всички получени помощи, независимо дали парични или в натура (например секретарска помощ). Всички тези декларации и списъкът на членовете на всяка интергрупа са достъпни на следния адрес (вж. „Повече информация“).

  За останалите неформални обединения също има изискване да подават декларация до края на следващия месец за всяка подкрепа, парична или в натура, която членовете на ЕП не са декларирали поотделно в съответствие с техните задължения съгласно Кодекса за поведение на членовете на ЕП

  За повече информация: Правилник за дейността на ЕП:Член 35 – Интергрупи

  Взаимодействие на персонала с представителите на интереси

  Служителите на Парламента, както и всички служители на ЕС, са длъжни да запазят своята професионална и лична независимост.

  Те трябва да действат в съответствие с независимостта на заеманата от тях длъжност и принципа на почтеност, както е предвидено в Правилника за длъжностните лица.

  За тази цел съществуват някои практически препоръки за взаимодействие на длъжностните лица с представителите на интереси.