Лобистки групи и прозрачност 

Европейският парламент е поел ангажимент да насърчава прозрачността и етиката по отношение на лобистките дейности. Заедно със Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия той използва общ регистър за прозрачност за надзор на дейностите на представителите на интереси. Членовете на ЕП публикуват също така информация за своите контакти с лобистки групи.

Регистърът за прозрачност е онлайн база данни, в която са изброени групите и организациите, които се опитват да оказват влияние върху определянето или прилагането на политиката или законодателството на ЕС. Тя има за цел да покаже кои интереси се представляват на равнището на ЕС и от чие име, както и финансовите и човешките ресурси, предназначени за тези дейности.

Защо е важен диалогът между институциите на ЕС и лобистките групи?

Институциите на ЕС си взаимодействат с широк кръг групи и организации, представляващи специфични интереси и осъществяващи лобистки дейности. Това е законна и необходима част от процеса на вземане на решения, за да се гарантира, че политиките на ЕС отразяват реалните нужди на хората.

Всички видове представители на интереси могат да предоставят на Парламента знания и специфичен експертен опит в редица икономически, социални, екологични и научни области. Те могат да играят ключова роля в открития плуралистичен диалог, на който се основава една демократична система.

Договорът за Европейския съюз предоставя рамка и има за цел да насърчава прозрачни и етични взаимоотношения между европейските институции и европейските политически лидери от една страна, и гражданското общество и представителните сдружения, от друга страна.

Чрез подходящи средства институциите предоставят на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза; освен това институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителни организации и гражданското общество.

(Член 11 от Договора за Европейския съюз)

Share: 

  Регистърът за прозрачност

  Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия разполагат със съвместен регистър за прозрачност, за да покажат своя ангажимент за откритост и прозрачност.

  Регистърът за прозрачност улеснява хората при получаването на информация относно дейностите по представителство на интереси пред институциите на ЕС, както и статистически данни за всички регистрирани страни.

  Всички представители на интереси са приканени да се регистрират доброволно, ако извършват дейности, целящи пряко или непряко оказване на влияние върху изготвянето на политики, изпълнението на политиките и вземането на решения в институциите на ЕС. Всяка институция обаче разполага с правила за укрепване на рамката, като прави регистрацията предварително условие за извършване на определени дейности по представителство на интереси. Освен това всички регистранти трябва да спазват кодекса за поведение за вписаните в регистъра за прозрачност субекти. На тази страница можете да се запознаете със съответните правила и други мерки за прозрачност на всяка институция.

  Регистрацията е задължителна например при поискване на пропуск за Европейския парламент. Регистрираните представители на интереси могат да поискат такъв достъп само онлайн.

  Само регистрирани представители на интереси може да бъдат канени като оратори на публични изслушвания на комисиите и да подкрепят и участват в дейностите на интергрупите и неформалните обединения на членове на ЕП. Допълнителните мерки гарантират, че регистрантите могат лесно: да се абонират за актуална информация за дейността на комисиите, да съорганизират прояви и да поискат патронаж от председателя.

  В Междуинституционалното споразумение относно задължителен регистър за прозрачност и придружаващата го политическа декларация се посочват дейностите за представителство на интереси или лобиране, които са включени, видът информация, която се очаква да предоставят регистрираните субекти, кодекс за поведение на регистрираните субекти и процедура за подаване на жалби във връзка с регистрирани организации.

  Регистърът за прозрачност се управлява съвместно от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Генералните секретари на трите институции управляват изпълнението на споразумението чрез управителен съвет, а всекидневните дейности на регистъра се управляват от съвместен секретариат, съставен от длъжностни лица от всяка от трите институции. Годишните доклади може да бъдат прочетени тук:

  За преговорите между Парламента, Съвета и Комисията, довели до това междуинституционално споразумение, можете да прочетете на тази специална страница.

  Прозрачност относно контактите с лобистки групи и с представители на държави извън ЕС

  Публично оповестяване на планирани срещи

  От всички членове на ЕП се изисква да публикуват онлайн информация за планираните срещи с представители на интереси, попадащи в обхвата на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност, и с представители на публични органи на държави извън ЕС.

  Има се предвид всяка среща, свързана с парламентарната дейност (доклад, становище, резолюция, разискване в пленарна зала или процедура по спешност), която се провежда било то присъствено или дистанционно с цел оказване на влияние върху политиката или процеса на вземане на решения на европейските институции.

  Публичното оповестяване на тези срещи е задължително за всички членове на ЕП, независимо дали те присъстват лично на срещата или изпращат своите парламентарни сътрудници от свое име.

  Информацията за срещите се оповестява на профилните страници на членовете на ЕП.

  За повече информация: Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент по отношение на почтеността и прозрачността:Член 7 – Публично оповестяване на срещи

  Деклариране на източниците на информация

  Докладчиците и докладчиците по становище са длъжни да изброят субектите или лицата, от които са получили информация по въпроси, свързани с въпросната тема, в приложение към своите доклади или становища.

  Този списък може да покаже обхвата на външния експертен опит и информацията, които докладчикът е поискал, приел или до известна степен взел предвид. Той се публикува след това заедно с доклада след приемането му в комисия и дава възможност на интересуващите се да видят преди окончателното гласуване в целия Парламент кой е източникът на информация на докладчика.

  Този списък е независим от публичното оповестяване на срещите с представители на интереси, но докладчиците могат да го използват, за да допълнят декларациите си за срещи с представители на интереси.

  Декларация за подкрепа за интергрупи и други неформални обединения

  Интергрупите са неформални обединения, формирани от отделни членове с цел провеждане на неофициален обмен на мнения по конкретни въпроси и насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.

  Единствено лобистките групи, регистрирани в Регистъра за прозрачност, могат да участват в дейности, организирани от интергрупите или други неформални групи в помещенията на Парламента, като им предлагат подкрепа или като съорганизират техните прояви.

  Всяка година председателите на интергрупите трябва да изготвят и да актуализират годишна декларация за всякаква получена подкрепа, независимо дали под формата на парична сума или в натура (например секретарска помощ). Всички тези декларации и списъкът на членовете на всяка интергрупа са достъпни на следния адрес (вж. „Повече информация“).

  От членовете на неформални обединения се изисква също така да декларират в своята декларация за частни интереси до края на следващия месец всяка подкрепа, получена от неофициално обединение, независимо дали под формата на парична сума или в натура.

  За повече информация: Правилник за дейността: Член 35 – Интергрупи и член 35а – Неформални обединения; Интергрупите в Европейския парламент

  Взаимодействие на персонала с представителите на интереси

  Служителите на Парламента, както и всички служители на ЕС, са длъжни да запазят своята професионална и лична независимост.

  Те трябва да действат в съответствие с независимостта на заеманата от тях длъжност и принципа на почтеност, както е предвидено в Правилника за длъжностните лица.

  За тази цел съществуват някои практически препоръки за взаимодействие на длъжностните лица с представителите на интереси.