Лобистки групи и прозрачност 

Европейският парламент е поел ангажимент да насърчава прозрачността и етиката по отношение на лобистките дейности. Заедно със Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия той използва общ регистър за прозрачност за надзор на дейностите на представителите на интереси. Членовете на ЕП също така публикуват информация за своите контакти с лобистки групи.

Регистърът за прозрачност е онлайн база данни, която съдържа групи и организации, които се опитват да влияят върху формулирането или прилагането на ЕС политики и закони. Тя е предназначена да показва какви интереси се представят на ниво ЕС и от чие име, както и финансовите и човешки ресурси, посветени на тези дейности.

Защо е важен диалогът между институциите на ЕС и лобистките групи?

Институциите на ЕС си взаимодействат с широк кръг групи и организации, представляващи специфични интереси и осъществяващи лобистки дейности. Това е законна и необходима част от процеса на вземане на решения, за да се гарантира, че политиките на ЕС отразяват реалните нужди на хората.

Всички видове представители на интереси могат да предоставят на Парламента знания и специфичен експертен опит в редица икономически, социални, екологични и научни области. Те могат да играят ключова роля в открития плуралистичен диалог, на който се основава една демократична система.

Договорът за Европейския съюз предоставя рамка и има за цел да насърчава прозрачни и етични взаимоотношения между европейските институции и европейските политически лидери от една страна, и гражданското общество и представителните сдружения, от друга страна.

Институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза; освен това институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителни организации и гражданското общество.

(Член 11 от Договора за Европейския съюз)

Share: 

  Регистърът за прозрачност

  Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия разполагат със съвместен регистър за прозрачност, за да покажат своя ангажимент за откритост и прозрачност.

  Регистърът за прозрачност улеснява хората при получаването на информация относно дейностите по представителство на интереси пред институциите на ЕС, както и статистически данни за всички регистрирани страни.

  Всички представители на интереси са приканени да се регистрират доброволно, ако извършват дейности, целящи пряко или непряко оказване на влияние върху изготвянето на политики, изпълнението на политиките и вземането на решения в институциите на ЕС. Всяка институция обаче разполага с правила за укрепване на рамката, като прави регистрацията предварително условие за извършване на определени дейности по представителство на интереси. Освен това всички регистранти трябва да спазват кодекса за поведение за вписаните в регистъра за прозрачност субекти. На тази страница можете да се запознаете със съответните правила и други мерки за прозрачност на всяка институция.

  Регистрацията е задължителна, например при поискване на пропуск до Европейския парламент. Регистрираните представители на интереси могат да поискат такъв достъп само онлайн.

  Само регистрирани представители на интереси могат да бъдат канени като оратори на публични изслушвания на комисиите и да подкрепят и участват в дейностите на интергрупите и неформалните обединения на членове на ЕП. Допълнителните мерки гарантират, че регистрантите могат лесно: да се абонират за актуална информация за дейността на комисиите, да съорганизират прояви и да поискат патронаж от председателя.

  В Междуинституционалното споразумение относно задължителен регистър за прозрачност, с придружаващата го политическа декларация, се посочва кои са включените дейности за представителство на интереси или лобиране, видът информация, която се очаква да се предоставят регистрираните субекти, кодекс за поведение на регистрираните субекти и процедура за подаване на жалби във връзка с регистрирани организации.

  Регистърът за прозрачност се управлява съвместно от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Генералните секретари на трите институции управляват изпълнението на споразумението чрез управителен съвет, а всекидневните дейности на регистъра се управляват от съвместен секретариат, съставен от длъжностни лица от всяка от трите институции. Годишните доклади могат да бъдат прочетени тук:

  За преговорите между Парламента, Съвета и Комисията, довели до това междуинституционално споразумение, можете да прочетете на тази специална страница.

  Прозрачност на контактите с лобистки групи

  Публикуване на редовни заседания

  Докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии са длъжни да публикуват за всеки доклад онлайн информация относно планираните срещи с представители на интереси, попадащи в обхвата на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност.

  Това означава всяко заседание с цел оказване на влияние върху политическия процес или процеса на вземане на решения на европейските институции, независимо от мястото.

  Всички други членове, включително заместник-председателите на комисиите, председателите или координаторите на делегациите нямат правно задължение да публикуват подробности за своите заседания, но могат да правят това доброволно.

  Информацията за срещите се публикува на профилните страници на членовете на ЕП.

  За повече информация: Правилник за дейността:Член 11 – Финансови интереси на членовете на ЕП и регистър за прозрачност.

  Доброволен законодателен отпечатък

  Членовете на ЕП, които изготвят доклади или становища, могат да изберат да приложат „законодателен отпечатък“ към своите доклади.

  Този списък може да покаже диапазона от външни експертни познания и становища, които е получил докладчикът. Той се публикува след това заедно с доклада след приемането му в комисия и дава възможност на интересуващите се да видят от кого докладчикът е получил информация преди окончателното гласуване в целия Парламент.

  Този списък е независим от публикуването на срещите с представители на интереси, но докладчиците могат да го използват, за да допълнят декларациите си за срещи с представители на интереси.

  Декларация за подкрепа за смесени групи и други неформални обединения

  Интергрупите са неформални обединения, формирани от отделни членове, с цел провеждане на неофициален обмен на мнения по конкретни въпроси и насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.

  Единствено лобистките групи, регистрирани в регистъра за прозрачност, могат да участват в дейности, организирани от интергрупите или други неформални групи в помещенията на Парламента, като им предлагат подкрепа или като съорганизират техните прояви.

  Всяка година председателите на интергрупите трябва да изготвят и да актуализират годишна декларация за всякаква получена подкрепа, независимо дали в парични средства или в натура (например секретарска помощ). Всички тези декларации и списъкът на членовете на всяка интергрупа са достъпни на следния адрес (вж. „Повече информация“).

  За останалите неформални обединения също има изискване да подават декларация до края на следващия месец за всяка подкрепа, парична или в натура, която членовете на ЕП не са декларирали поотделно в съответствие с техните задължения съгласно Кодекса за поведение на членовете на ЕП.

  За повече информация: Правилник за дейността на ЕП:Член 35 – Интергрупи.

  Взаимодействие на персонала с представителите на интереси

  Служителите на Парламента, както и всички служители на ЕС, са длъжни да запазят своята професионална и лична независимост.

  Те трябва да действат в съответствие с независимостта на заеманата от тях длъжност и принципа на почтеност, както е предвидено в Правилника за длъжностните лица.

  За тази цел съществуват някои практически препоръки за взаимодействие на длъжностните лица с представителите на интереси.