Lobbygrupper og gennemsigtighed 

Europa-Parlamentet går ind for gennemsigtighed og etik, når det drejer sig om lobbyaktiviteter. Kommissionen har sammen med Europa-Kommissionen oprettet et fælles åbenhedsregister. MEP'er offentliggør også oplysninger om deres kontakter med lobbygrupper.

Hvorfor er dialogen mellem EU-institutionerne og lobbygrupper vigtig?

EU-institutionerne samarbejder med en lang række grupper og organisationer, der repræsenterer specifikke interesser og udøver lobbyvirksomhed. Dette er en legitim og nødvendig del af beslutningsprocessen for at sikre, at EU's politikker afspejler borgernes reelle behov.

Interesserepræsentanter kan være private, offentlige eller ikke-statslige foretagender. De kan bistå Parlamentet med viden og specifik ekspertise på en lang række økonomiske, sociale, miljømæssige og videnskabelige områder. De kan spille en central rolle i den åbne og pluralistiske dialog, som et demokratisk system er baseret på.

Traktaten om Den Europæiske Union opstiller rammerne for og søger at skabe forbindelser mellem henholdsvis EU's institutioner og de europæiske politiske ledere og EU-borgerne og de repræsentative sammenslutninger.

Institutionerne giver på passende måder borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt. Hertil fører institutionerne en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet.

(Artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union)

Share: 

  Åbenhedsregisteret

  Europa-Parlamentet og Kommissionen har oprettet et fælles åbenhedsregister for at vise, at de ønsker at være åbne og gennemsigtige.

  Alle organisationer opfordres til frivilligt at registrere sig, hvis de udøver aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål at påvirke politikudformningen, gennemførelsen af politikker og beslutningstagningen i EU-institutionerne. Registrering er dog obligatorisk for at anmode om adgang til Europa-Parlamentet. Du kan tjekke de relevante regler om adgang.

  Registrerede interesserepræsentanter kan kun anmode om en sådan adgang online.

  Åbenhedsregister gør det lettere for folk at opnå information om selvstændige enkeltpersoner og organisationer i kontakt med EU-institutioner samt statistiske oplysninger om alle registrerede partier og en liste over enkeltpersoner med adgangstilladelse til Europa-Parlamentet.

  Dette system med et enkelt kontaktpunkt letter også procedurerne for registrering af repræsentanter med særlige interesser og indarbejder tidligere særskilte registre i Parlamentet og Kommissionen.

  Efter registreringen kan interesserepræsentanter få visse fordele i deres forbindelser med Europa-Parlamentet, forudsat at de overholder adfærdskodeksen for registrerede.

  Ud over at anmode om aktindsigt i Parlamentet kan kun registrerede interesserepræsentanter blive indbudt som talere ved offentlige høringer af udvalg, støtte og deltage i medlemmernes tværpolitiske grupper og uofficielle grupper, modtage e-mails om udvalgsvirksomhed, deltage i værtsarrangementer og indhente protektion fra formanden.

  Den interinstitutionelle aftale om oprettelse af et fælles åbenhedsregister fastsætter, hvilke interesserepræsentationer eller lobbyvirksomhed der omfattes, den type oplysninger, som registrerede skal levere, en adfærdskodeks for registranter og en procedure for indberetninger og klager vedrørende registrerede organisationer.

  Åbenhedsregistret drives i fællesskab af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Du kan læse årsrapporten her:

  Parlamentet, Rådet og Kommissionen har drøftet en ny interinstitutionel aftale. Du kan følge forhandlingerne på denne særlige side.

  Gennemsigtighed i kontakter med lobbygrupper

  Offentliggørelse af planlagte møder

  Ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd skal for hver betænkning offentliggøre onlineoplysninger om deres planlagte møder med interesserepræsentanter, der er omfattet af den interinstitutionelle aftale om et åbenhedsregister.

  Dette betyder ethvert møde, der har til formål at påvirke EU-institutionernes politik eller beslutningsproces, uanset hvor de befinder sig.

  Alle andre medlemmer, herunder udvalgsnæstformænd, delegationsformænd eller koordinatorer, har ingen juridisk forpligtelse til at offentliggøre oplysninger om deres møder, men kan gøre det på frivillig basis.

  Oplysningerne om møder offentliggøres på medlemmernes profilsider.

  Yderligere oplysninger: Forretningsorden: Artikel 11 Medlemmernes økonomiske interesser samt åbenhedsregister

  Frivilligt lovgivningsmæssigt fodaftryk

  MEP'er, der udarbejder betænkninger eller udtalelser, kan vælge at vedhæfte et lovgivningsfodspor til deres betænkninger.

  En sådan liste kan vise, hvor mange eksterne eksperter og udtalelser ordføreren har modtaget. Den offentliggøres derefter sammen med betænkningen efter vedtagelsen i udvalget og gør det muligt for folk at se, hvem ordføreren har hørt forud for den endelige afstemning i hele Parlamentet.

  Den er uafhængig af offentliggørelsen af møder med interesserepræsentanter, men ordførerne kan bruge den til at supplere deres erklæringer om møder med interesserepræsentanter.

  Erklæring om støtte til tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupperinger

  Tværpolitiske grupper er uofficielle grupperinger, der er dannet af individuelle medlemmer med det formål at udveksle uformelle synspunkter om specifikke emner og fremme kontakten mellem medlemmer og civilsamfundet.

  Lobbygrupper, der er registreret i åbenhedsregistret, kan deltage i aktiviteter organiseret af tværpolitiske grupper eller andre uofficielle grupperinger i Parlamentets bygninger ved at tilbyde støtte til dem eller ved at være medvært for deres arrangementer.

  Formændene for tværpolitiske grupper skal hvert år udarbejde en årlig erklæring om al modtaget støtte, hvad enten den er i form af penge eller naturalier (f.eks. sekretariatsstøtte). Der er adgang til alle disse erklæringer og listen over medlemmer af hver tværpolitisk gruppe på nedenstående link (se "Yderligere oplysninger").

  Andre uofficielle grupperinger er ligeledes forpligtet til inden udgangen af den følgende måned at oplyse om enhver økonomisk eller materiel støtte, som medlemmerne ikke har opgivet individuelt i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til adfærdskoden for medlemmer

  Yderligere oplysninger: Forretningsorden Artikel 35 - Tværpolitiske grupper

  Interaktioner mellem medarbejdere og interesserepræsentanter

  Parlamentets ansatte er, i lighed med alle EU's tjenestemænd, forpligtet til at bevare deres faglige og personlige uafhængighed.

  De skal handle på en måde, der er i overensstemmelse med uafhængigheden af deres stilling og det princip om integritet, der er fastsat i personalevedtægten.

  Med henblik herpå er der nogle praktiske anbefalinger til offentligt ansattes interaktion med interesserepræsentanter.