Lobbygrupper og gennemsigtighed 

Europa-Parlamentet er fast besluttet på at fremme gennemsigtighed og etik i forbindelse med lobbyvirksomhed. Sammen med Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen anvender Parlamentet et fælles åbenhedsregister til overvågning af interesserepræsentanters aktiviteter. MEP'er offentliggør også oplysninger om deres kontakter med lobbygrupper.

Åbenhedsregistret er en onlinedatabase med oplysninger om de grupper og organisationer, der forsøger at påvirke udformningen eller gennemførelsen af EU's politik og lovgivning. Registret er udarbejdet for at klarlægge, hvilke interesser der er repræsenteret på EU-plan og på hvis vegne, samt de finansielle og menneskelige ressourcer, der er afsat til disse aktiviteter.

Hvorfor er dialogen mellem EU-institutionerne og lobbygrupper vigtig?

EU-institutionerne samarbejder med en lang række grupper og organisationer, der repræsenterer specifikke interesser og udøver lobbyvirksomhed. Dette er en legitim og nødvendig del af beslutningsprocessen, der skal sikre, at EU's politikker afspejler borgernes reelle behov.

Alle typer interesserepræsentanter kan give Parlamentet viden og specifik ekspertise på en lang række økonomiske, sociale, miljømæssige og videnskabelige områder. De kan spille en central rolle i den åbne og pluralistiske dialog, som et demokratisk system er baseret på.

Traktaten om Den Europæiske Union opstiller rammerne for og søger at skabe gennemsigtige og etiske forbindelser mellem EU's institutioner og de europæiske politiske ledere på den ene side og civilsamfundet og de repræsentative sammenslutninger på den anden side.

Institutionerne giver på passende måder borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser vedrørende alle Unionens arbejdsområder og for at drøfte dem offentligt. Institutionerne fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet.

(Artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union)

Åbenhedsregisteret

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen har et fælles åbenhedsregister, som viser, hvor vigtigt åbenhed og gennemsigtighed er for dem.

Åbenhedsregistret gør det lettere for folk at skaffe sig oplysninger om interesserepræsentanters aktiviteter over for EU-institutionerne samt statistiske data om alle registrerede parter.

Alle interesserepræsentanter opfordres til frivilligt at lade sig registrere, hvis de udøver aktiviteter, der har til formål at påvirke EU-institutionernes politikudformning, gennemførelse af politikker og beslutningstagning. De enkelte institutioner har imidlertid indført regler for at styrke rammerne ved at gøre registrering til en forudsætning for at kunne udføre visse former for lobbyvirksomhed. Desuden skal alle registrerede overholde adfærdskodeksen for registrerede. Du kan se de relevante regler og andre åbenhedsforanstaltninger for hver institution på denne side.

For eksempel er registrering obligatorisk for at kunne anmode om et adgangskort til Europa-Parlamentet. Registrerede interesserepræsentanter kan kun anmode om en sådan adgang online.

Desuden er det kun registrerede interesserepræsentanter, der kan indbydes som talere til offentlige høringer i udvalgene og støtte og deltage i aktiviteterne i MEP'ernes tværpolitiske grupper og uofficielle grupperinger. Supplerende foranstaltninger sikrer, at registrerede let kan: tilmelde sig mailinglister om udvalgsvirksomhed, være medvært for arrangementer og søge protektion hos formanden.

Den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister samt den politiske erklæring hertil fastsætter, hvilke interesserepræsentanters eller lobbyisters virksomhed der er omfattet, hvilken slags oplysninger de registrerede skal levere, en adfærdskodeks for de registrerede og en procedure for klager vedrørende registrerede organisationer.

Åbenhedsregistret drives i fællesskab af Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. De tre institutioners generalsekretærer styrer gennemførelsen af aftalen gennem en bestyrelse og et fælles sekretariat bestående af tjenestemænd fra hver af de tre institutioner, som har ansvaret for den daglige drift af registret. Du kan læse de årlige rapporter her:

Du kan læse om de forhandlinger mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der førte til den interinstitutionelle aftale her.

Gennemsigtighed for så vidt angår kontakter med lobbygrupper og repræsentanter for ikke-EU-lande

Offentliggørelse af planlagte møder

Alle medlemmer skal offentliggøre oplysninger online om deres planlagte møder med interesserepræsentanter, der falder ind under anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret, og med repræsentanter for offentlige myndigheder i ikke-EU-lande.

Dette vil sige ethvert møde vedrørende parlamentarisk virksomhed (betænkning, udtalelse, beslutning, plenardebat eller hasteprocedure), der afholdes med det formål at påvirke EU-institutionernes politik eller beslutningsproces, hvad enten der er tale om fysisk fremmøde eller fjernmøde.

Det pålægges alle medlemmer at offentliggøre sådanne møder, uanset om de deltager personligt eller lader deres parlamentariske assistenter deltage i møderne på deres vegne.

Oplysningerne om møder offentliggøres på medlemmernes profilsider.

Yderligere oplysninger: Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende integritet og gennemsigtighed Artikel 7 – Offentliggørelse af møder.

Erklæring om input

Ordførere og ordførere for udtalelser er forpligtet til i et bilag til deres betænkninger eller udtalelser at opføre de enheder eller personer, som de har modtaget input fra i forbindelse med spørgsmål vedrørende det pågældende emne.

En sådan liste kan vise omfanget af ekstern ekspertise og eksterne bidrag, som ordføreren har anmodet om, accepteret eller til en vis grad taget i betragtning. Listen offentliggøres derefter sammen med betænkningen, når denne vedtages af udvalget. Dette gør det muligt for folk at se, hvem ordføreren har modtaget input fra forud for den endelige afstemning i hele Parlamentet.

Den er uafhængig af offentliggørelsen af møder med interesserepræsentanter, men ordførerne kan bruge den til at supplere deres erklæringer om møder med interesserepræsentanter.

Erklæring om støtte til tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupperinger

Tværpolitiske grupper er uofficielle grupperinger, der er dannet af individuelle medlemmer med det formål at udveksle uformelle synspunkter om specifikke emner og fremme kontakten mellem medlemmer og civilsamfundet.

Kun lobbygrupper, der er registreret i åbenhedsregistret, kan deltage i aktiviteter organiseret af tværpolitiske grupper eller andre uofficielle grupperinger i Parlamentets bygninger ved at tilbyde dem støtte eller ved at være medvært for deres arrangementer.

Formændene for de tværpolitiske grupper er forpligtet til årligt at indsende en erklæring om støtte, som de har modtaget, hvad enten det drejer sig om økonomisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte). Alle disse erklæringer og listen over medlemmer af hver tværpolitisk gruppe kan tilgås via nedenstående link (se "Yderligere oplysninger").

Medlemmer af uofficielle grupperinger er også forpligtet til i deres erklæring om private interesser inden udgangen af den følgende måned at angive enhver støtte, som de har modtaget – det være sig i kontanter eller naturalier – på vegne af en uofficiel gruppering.

Yderligere oplysninger: Forretningsorden: Artikel 35 – Tværpolitiske grupper og artikel 35a – Uofficielle grupperinger Tværpolitiske grupper i Europa-Parlamentet

Interaktioner mellem medarbejdere og interesserepræsentanter

Parlamentets ansatte er, i lighed med alle EU's tjenestemænd, forpligtet til at bevare deres faglige og personlige uafhængighed.

De skal handle på en måde, der er i overensstemmelse med uafhængigheden af deres stilling og det princip om integritet, der er fastsat i personalevedtægten.

Med henblik herpå er der nogle praktiske anbefalinger til offentligt ansattes interaktion med interesserepræsentanter.