Lobbygrupper og gennemsigtighed 

Europa-Parlamentet er fast besluttet på at fremme gennemsigtighed og etik i forbindelse med lobbyvirksomhed. Sammen med Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen anvender Parlamentet et fælles åbenhedsregister til overvågning af interesserepræsentanters aktiviteter. MEP'er offentliggør også oplysninger om deres kontakter med lobbygrupper.

Gennemsigtighedsregistret er en online database med de grupper og organisationer, der forsøger at påvirke formuleringen eller implementeringen af EU’s politik og lovgivning. Den skal vise, hvilke interesser der er repræsenteret på EU-plan, hvem der står bag og de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er engageret i disse aktiviteter.

Hvorfor er dialogen mellem EU-institutionerne og lobbygrupper vigtig?

EU-institutionerne samarbejder med en lang række grupper og organisationer, der repræsenterer specifikke interesser og udøver lobbyvirksomhed. Dette er en legitim og nødvendig del af beslutningsprocessen for at sikre, at EU's politikker afspejler borgernes reelle behov.

Alle typer interesserepræsentanter kan give Parlamentet viden og specifik ekspertise på en lang række økonomiske, sociale, miljømæssige og videnskabelige områder. De kan spille en central rolle i den åbne og pluralistiske dialog, som et demokratisk system er baseret på.

Traktaten om Den Europæiske Union opstiller rammerne for og søger at skabe gennemsigtige og etiske forbindelser mellem EU's institutioner og de europæiske politiske ledere på den ene side og civilsamfundet og de repræsentative sammenslutninger på den anden side.

Institutionerne giver på passende måder borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt. Institutionerne fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet.

(Artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union)

Share: 

  Åbenhedsregisteret

  Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen har et fælles åbenhedsregister for at vise deres vilje til at være åbne og gennemsigtige.

  Åbenhedsregistret gør det lettere for folk at få oplysninger om interesserepræsentanters aktiviteter over for EU-institutionerne samt statistiske data om alle registrerede parter.

  Alle interesserepræsentanter opfordres til frivilligt at lade sig registrere, hvis de udøver aktiviteter, der har til formål at påvirke politikudformningen, gennemførelsen af politikker og beslutningstagningen i EU-institutionerne. De enkelte institutioner har imidlertid indført regler for at styrke rammerne ved at gøre registrering til en forudsætning for at kunne udføre visse former for lobbyvirksomhed. Desuden skal alle registrerede overholde adfærdskodeksen for registrerede. Du kan se de relevante regler og andre gennemsigtighedsforanstaltninger for hver institution på denne side.

  For eksempel er registrering obligatorisk for at anmode om et adgangskort til Europa-Parlamentet. Registrerede interesserepræsentanter kan kun anmode om et sådant adgangskort online.

  Desuden kan kun registrerede interesserepræsentanter indbydes som talere til offentlige høringer i udvalgene og støtte og deltage i aktiviteterne i MEP'ernes tværpolitiske grupper og uofficielle grupper. Supplerende foranstaltninger sikrer, at registrerede let kan: tilmelde sig mailinglister om udvalgsvirksomhed, være medvært for arrangementer og søge protektion hos formanden.

  Den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister samt den politiske erklæring hertil fastsætter, hvilke interesserepræsentanters eller lobbyisters virksomhed der er omfattet, hvilken slags oplysninger de registrerede skal levere, en adfærdskodeks for de registrerede og en procedure for klager vedrørende registrerede organisationer.

  Åbenhedsregistret drives i fællesskab af Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. De tre institutioners generalsekretærer styrer gennemførelsen af aftalen gennem en bestyrelse og et fælles sekretariat bestående af tjenestemænd fra hver af de tre institutioner, som har ansvaret for den daglige drift af registret. Du kan læse årsrapporterne her:

  Du kan læse om de forhandlinger mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der førte til den interinstitutionelle aftale på denne særlige side.

  Gennemsigtighed i kontakter med lobbygrupper

  Offentliggørelse af planlagte møder

  Ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd skal for hver betænkning offentliggøre onlineoplysninger om deres planlagte møder med interesserepræsentanter, der er omfattet af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret.
  Det betyder ethvert møde, der har til formål at påvirke EU-institutionernes politik eller beslutningsproces, uanset hvor det finder sted.

  Alle andre medlemmer, herunder udvalgenes næstformænd, delegationsformænd eller koordinatorer, har ingen juridisk forpligtelse til at offentliggøre oplysninger om deres møder, men kan gøre det på frivillig basis.

  Oplysningerne om møder offentliggøres på medlemmernes profilsider.

  Yderligere oplysninger: Forretningsorden:Artikel 11 – Medlemmernes økonomiske interesser samt åbenhedsregister.

  Frivilligt lovgivningsmæssigt fodaftryk

  MEP'er, der udarbejder betænkninger eller udtalelser, kan vælge at vedhæfte et lovgivningsmæssigt fodaftryk til deres betænkninger.

  En sådan liste kan vise omfanget af ekstern ekspertise og udtalelser, ordføreren har modtaget. Den offentliggøres derefter sammen med betænkningen, når denne vedtages af udvalget, og gør det muligt for folk at se, hvem ordføreren har hørt forud for den endelige afstemning i hele Parlamentet.

  Den er uafhængig af offentliggørelsen af møder med interesserepræsentanter, men ordførerne kan bruge den til at supplere deres erklæringer om møder med interesserepræsentanter.

  Erklæring om støtte til tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupper

  Tværpolitiske grupper er uofficielle grupper, der er dannet af individuelle medlemmer med det formål at have uformelle udvekslinger af synspunkter om specifikke emner og fremme kontakten mellem medlemmer og civilsamfundet.

  Kun lobbygrupper, der er registreret i åbenhedsregistret, kan deltage i aktiviteter organiseret af tværpolitiske grupper eller andre uofficielle grupper i Parlamentets bygninger ved at tilbyde dem støtte eller ved at være medvært for deres arrangementer.

  Formændene for de tværpolitiske grupper er forpligtet til årligt at give oplysning om enhver økonomisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte). Der er adgang til disse erklæringer og listen over medlemmer af hver tværpolitisk gruppe via nedenstående link (se "Yderligere oplysninger").

  Andre uofficielle grupper er ligeledes forpligtet til inden udgangen af den følgende måned at oplyse om enhver økonomisk eller materiel støtte, som medlemmerne ikke har opgivet individuelt i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til adfærdskodeksen for medlemmer.

  Yderligere oplysninger: Forretningsorden:Artikel 35 – Tværpolitiske grupper.

  Interaktioner mellem medarbejdere og interesserepræsentanter

  Parlamentets ansatte er, i lighed med alle EU's tjenestemænd, forpligtet til at bevare deres faglige og personlige uafhængighed.

  De skal handle på en måde, der er i overensstemmelse med uafhængigheden af deres stilling og det princip om integritet, der er fastsat i personalevedtægten.

  Med henblik herpå er der nogle praktiske anbefalinger til offentligt ansattes interaktion med interesserepræsentanter.