Lobbygrupper och öppenhet 

Europaparlamentet vill främja öppenhet och etiska regler när det gäller lobbyverksamheten. Tillsammans med Europeiska kommissionen har parlamentet upprättat ett gemensamt öppenhetsregister. Parlamentets ledamöter publicerar också information om sina kontakter med lobbygrupper.

Varför är dialogen mellan EU:s institutioner och lobbygrupperna viktig?

EU-institutionerna interagerar med ett brett spektrum av grupper och organisationer som företräder specifika intressen och bedriver lobbyverksamhet. Detta är en legitim och nödvändig del av beslutsprocessen för att se till att EU:s politik återspeglar människors verkliga behov.

Företrädarna för de olika intressena kan vara privata, offentliga eller icke-statliga grupperingar. De kan ge parlamentet kunskaper och specifik expertis inom bland annat det ekonomiska, sociala, ekologiska och vetenskapliga området. De kan spela en nyckelroll i den öppna och pluralistiska dialog som utgör grunden för ett demokratiskt system.

Förbindelserna mellan å ena sidan EU:s institutioner och ansvariga politiker och å andra sidan det civila samhället, unionsmedborgarna och de representativa sammanslutningarna regleras och uppmuntras i fördraget om Europeiska unionen.

Institutionerna ska på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.” Dessutom ska institutionerna ”föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället.

(Artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen)

Share: 

  Öppenhetsregistret

  Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har inrättat ett gemensamt öppenhetsregister för att visa sitt engagemang för öppenhet och insyn.

  Alla organisationer uppmanas att frivilligt registrera sig om de bedriver verksamhet som syftar till att direkt eller indirekt påverka utformningen och genomförandet av politiken och beslutsfattandet inom EU-institutionerna. För att få tillträde till Europaparlamentet är registrering dock obligatorisk. Här kan du läsa mer om reglerna för tillträde.

  Registrerade intressegrupper kan begära sådant tillträde endast online.

  Öppenhetsregistret gör det enklare för allmänheten att få information om egenföretagare och organisationer som har kontakt med EU-institutionerna, men även statistiska uppgifter om alla registrerade parter och en förteckning över personer som har tillträde till Europaparlamentets lokaler.

  Detta system underlättar också registreringsförfarandena för dem som företräder särskilda intressen, och omfattar parlamentets och kommissionens tidigare separata register.

  Efter registrering kan de som företräder olika intressen få vissa fördelar i sina förbindelser med Europaparlamentet, under förutsättning att de följer uppförandekoden för registrerade.

  Förutom att begära tillträde till parlamentet är det endast registrerade företrädare som kan bjudas in till utskottens offentliga utfrågningar, stödja och delta i ledamöternas tvärpolitiska grupper och inofficiella grupper, ta emot e-postmeddelanden om utskottsverksamhet och vara med som arrangör samt be om talmannens stöd för olika arrangemang.

  I det interinstitutionella avtalet om inrättande ett gemensamt öppenhetsregister fastställs vilken intressebevakning eller lobbyverksamhet som omfattas, vilken typ av information som registreras, en uppförandekod för registrerade organisationer och ett förfarande för information och klagomål om registrerade organisationer.

  Öppenhetsregistret drivs gemensamt av Europaparlamentet och kommissionen. Du kan läsa årsrapporten här:

  Parlamentet, rådet och kommissionen har diskuterat ett nytt interinstitutionellt avtal. Du kan följa förhandlingarna på denna sida.

  Öppenhet i kontakterna med lobbygrupper

  Offentliggörande av planerade möten

  För varje betänkande är föredragande, skuggföredragande och utskottsordförande skyldiga att offentliggöra information på nätet om sina planerade möten med företrädare för intressegrupper som omfattas av det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret.

  Med detta avses alla möten som syftar till att påverka EU-institutionernas politik eller beslutsprocess, oavsett var mötena äger rum.

  Alla övriga ledamöter, inklusive utskottens vice ordförande, delegationsordförande eller samordnare, har ingen rättslig skyldighet att offentliggöra uppgifter om sina möten men kan göra det på frivillig basis.

  Informationen om möten offentliggörs på ledamöternas profilsidor.

  Ytterligare information: Arbetsordningen: Artikel 11 – Ledamöternas ekonomiska intressen och öppenhetsregistret

  Frivilligt avtryck i lagstiftningen

  Ledamöter av Europaparlamentet som utarbetar betänkanden eller yttranden kan välja att bifoga ett lagstiftningsavtryck till sina betänkanden.

  En sådan förteckning kan visa på omfattningen av extern expertis och åsikter som föredraganden har tagit emot. Förteckningen offentliggörs sedan tillsammans med betänkandet när det antagits av utskottet, och därigenom blir det möjligt att se vem föredraganden har lyssnat på innan man går till slutlig omröstning i hela parlamentet.

  Förteckningen och offentliggörandet av möten med företrädare för intressegrupper har inget obligatoriskt samband, men de som är föredragande kan använda förteckningen för att komplettera sina redovisningar av möten med företrädare för intressegrupper.

  Förklaring om stöd till tvärpolitiska grupper och andra inofficiella grupper

  Tvärpolitiska grupper är inofficiella grupper som bildats av enskilda ledamöter i syfte att informellt utbyta åsikter i specifika frågor och främja kontakter mellan ledamöterna och det civila samhället.

  Lobbygrupper som är registrerade i öppenhetsregistret får delta i aktiviteter som arrangeras av tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper i parlamentets lokaler, genom att erbjuda stöd till dem eller genom att vara med som värd för deras evenemang.

  De tvärpolitiska gruppernas ordförande måste göra en årlig deklaration av erhållet stöd, oavsett om stödet getts i kontanta medel eller in natura (t.ex. sekreterarhjälp), som ska uppdateras varje år. Alla dessa förklaringar och en förteckning över medlemmarna i var och en av de tvärpolitiska grupperna finns via länken nedan (se ”Ytterligare information”).

  Andra inofficiella grupper ska också redogöra för alla bidrag, såväl ekonomiska som andra, och senast vid utgången av efterföljande månad, som ledamöterna inte har uppgett individuellt i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter.

  Ytterligare information: Arbetsordningen: Artikel 35 – Tvärpolitiska grupper

  Personalens kontakter med företrädare för intressegrupper

  Parlamentets personal är, i likhet med alla EU-tjänstemän, skyldiga att bevara sitt yrkesmässiga och personliga oberoende.

  Alla anställda måste agera på ett sätt som är förenligt med deras oberoende ställning och principen om integritet, i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.

  För detta ändamål finns några praktiska rekommendationer för hur tjänstemän ska agera i sina kontakter med företrädare för intressegrupper.