Lobbygroepen en transparantie 

Het Europees Parlement doet er alles aan om transparantie en ethisch handelen in het kader van lobbyactiviteiten te bevorderen. Zo heeft het Parlement samen met de Europese Commissie een gemeenschappelijk transparantieregister opgezet en publiceren EP-leden informatie over hun contacten met lobbygroepen.

Waarom onderhouden de EU-instellingen contacten met lobbygroepen?

De EU-instellingen onderhouden contacten met veel verschillende groepen en organisaties die specifieke belangen vertegenwoordigen en zich bezighouden met lobbyactiviteiten. Dit is een legitiem en onmisbaar aspect van het besluitvormingsproces, want het zorgt ervoor dat de EU haar beleid kan aanpassen aan de behoeften van de burgers.

Er zijn publieke organen die zich bezighouden met belangenbehartiging en ook particuliere instanties en niet-gouvernementele organen. Zij kunnen hun kennis en expertise op allerlei gebieden, bijvoorbeeld op economisch, sociaal, milieu- of wetenschappelijk gebied, overdragen aan het Parlement, waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan de open dialoog die in een democratisch stelsel onontbeerlijk is.

Dat de dialoog tussen de instellingen en politieke leiders van de Unie enerzijds en maatschappelijke organisaties, EU-burgers en belangenvertegenwoordigers anderzijds belangrijk is en gestimuleerd moet worden is ook in het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgelegd.

De instellingen bieden de burgers en de representatieve organisaties langs passende wegen de mogelijkheid hun mening over alle onderdelen van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in discussie te treden. De instellingen voeren een open, transparante en regelmatige dialoog met representatieve organisaties en met het maatschappelijk middenveld.

(Artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Share: 

  Het transparantieregister

  In kader van hun streven naar openheid en transparantie hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie een gezamenlijk transparantieregister opgezet.

  Organisaties die zich bezighouden met activiteiten die direct of indirect invloed hebben op de beleidsvorming, de tenuitvoerlegging van beleid of de besluitvorming binnen de EU-instellingen kunnen zich op vrijwillige basis in dit register inschrijven. Organisaties die toegang wensen tot de gebouwen van het Parlement moeten zich echter verplicht registreren. Lees hier het betreffende artikel over toegang tot het Parlement.

  Geregistreerde belangenvertegenwoordigers kunnen alleen online om toegang verzoeken.

  Het transparantieregister maakt het voor burgers gemakkelijker om informatie te vinden over personen of organisaties die contacten onderhouden met de EU-instellingen, om statistische gegevens te vinden over alle geregistreerde partijen of om een lijst te raadplegen met alle personen die beschikken over een toegangspasje voor het Europees Parlement.

  Dit éénloketsysteem zorgt er ook voor dat belangenvertegenwoordigers zich nog maar één keer hoeven te registreren, omdat de registers van het Parlement en de Commissie zijn samengevoegd.

  Belangenvertegenwoordigers die ingeschreven staan in het register genieten in het kader van hun betrekkingen met het Europees Parlement bepaalde rechten, mits zij zich houden aan de regels die zijn vastgesteld in de gedragscode voor inschrijvers.

  Belangenvertegenwoordigers moeten niet alleen ingeschreven staan om een toegangspasje voor het Parlement te kunnen aanvragen, maar ook om te worden uitgenodigd om te spreken tijdens een hoorzitting in een commissie of een bijdrage te leveren aan of aanwezig te zijn bij activiteiten van interfractiewerkgroepen of andere niet-officiële groeperingen, om e-mailalerts te ontvangen over werkzaamheden van de commissies, om toestemming te krijgen voor het mede-organiseren van evenementen of om de Voorzitter te verzoeken om als beschermheer van een evenement op te treden.

  In het akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over het transparantieregister is vastgelegd welke activiteiten van belangenvertegenwoordigers en lobbyisten onder het register vallen en welke informatie inschrijvers moeten verstrekken, en bevat een gedragscode voor inschrijvers en een procedure voor meldingen en klachten over ingeschreven organisaties.

  Het Europees Parlement en de Europese Commissie beheren het transparantieregister gezamenlijk. Het jaarverslag vindt u hier.

  Het Parlement, de Raad en de Commissie onderhandelen momenteel over een nieuw interinstitutioneel akkoord. U kunt hierover informatie vinden op deze pagina.

  Transparantie met betrekking tot de contacten met lobbygroepen

  Publicatie van geplande bijeenkomsten

  Rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters moeten voor elk verslag zorgen voor online publicatie van alle geplande bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers die onder de werkingssfeer van het interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister vallen.

  Hieronder vallen alle bijeenkomsten die ten doel hebben de beleids- of besluitvorming van de Europese instellingen te beïnvloeden, ongeacht de plaats waar zij gehouden worden.

  Andere leden, zoals ondervoorzitters van commissies, voorzitters van delegaties en coördinatoren, zijn niet verplicht om informatie over hun bijeenkomsten bekend te maken, maar kunnen dat wel vrijwillig doen.

  Informatie over bijeenkomsten wordt gepubliceerd op de profielpagina’s van de leden.

  Meer informatie: Reglement van het Europees Parlement:Artikel 11 - Financiële belangen van de leden en transparantieregister

  Vrijwillige wetgevingsvoetafdruk

  EP-leden die een verslag of advies opstellen hebben dus de keus of zij al dan niet een vrijwillige wetgevingsvoetafdruk aan hun verslag of advies toevoegen.

  De rapporteur kan hiermee dus laten zien welke externe expertise en adviezen hij of zij heeft laten meewegen. De wetgevingsvoetafdruk wordt samen met het door de commissie goedgekeurde verslag of advies gepubliceerd. Op die manier kunnen de burgers dus voordat het hele Parlement over het verslag gaat stemmen, zien met wie de rapporteur contact heeft gehad.

  Dit staat los van de publicatie van vergaderingen met belangenvertegenwoordigers en moet gezien worden als een aanvulling daarop.

  Opgave van door interfractiewerkgroepen of andere niet-officiële groeperingen ontvangen steun

  Interfractiewerkgroepen zijn niet-officiële groeperingen van leden, opgericht om informeel van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen en om het contact tussen EP-leden en maatschappij te bevorderen.

  Lobbygroepen die ingeschreven staan in het transparantieregister kunnen deelnemen aan activiteiten die in de gebouwen van het Parlement door interfractiewerkgroepen of andere niet-officiële groeperingen worden georganiseerd, door aan te bieden deze te steunen of door in samenwerking met anderen evenementen te organiseren.

  De voorzitters van interfractiewerkgroepen moeten jaarlijks opgave doen van elke vorm van steun, in geld of natura (zoals secretariaatsondersteuning). Al deze informatie en lijsten met leden van alle interfractiewerkgroepen kunt u bekijken via de link hieronder (zie “Meer informatie”).

  Overige niet-officiële groeperingen moeten ook opgave doen van elke vorm van steun, in geld of in natura, waarvan de leden geen afzonderlijke opgave hebben gedaan overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van de gedragscode voor de leden. Zij moeten dat vóór het einde van de daaropvolgende maand doen.

  Meer informatie: Reglement van het Europees Parlement:Artikel 35 - Interfractiewerkgroepen

  Contacten van personeelsleden van het EP met belangenvertegenwoordigers

  Van personeelsleden van het Parlement wordt, net als van alle andere EU-ambtenaren, verwacht dat zij professioneel en persoonlijk onafhankelijk zijn.

  Zij moeten zich onafhankelijk en integer opstellen, zoals bepaald in het statuut van de ambtenaren.

  In dit kader zijn er praktische aanbevelingen voor de contacten tussen ambtenaren en belangenvertegenwoordigers opgesteld.