Studiebesök 

Europaparlamentet erbjuder två typer av studiebesök: studiebesök vid Europaparlamentets sekretariat och studiebesök hos Europaparlamentets ledamöter.

Studiebesök vid sekretariatet

Syftet med studiebesöken är att göra det möjligt för alla över 18 år, oavsett nationalitet, att fördjupa sig i specifika ämnen som rör europeisk integration. Efterforskningar kan även göras i Europaparlamentets bibliotek eller historiska arkiv.

Studiebesöken får inte vara längre än två månader. Personer som redan har genomfört ett studiebesök, en praktik eller har haft ett anställningsavtal vid Europaparlamentet måste vänta sex månader innan de lämnar in en ansökan. På samma sätt måste sökande som har genomfört ett studiebesök vänta sex månader innan de ansöker om praktikplats.

Ansökningar om studiebesök ska skickas till PERS-Studyvisit@ep.europa.eu minst en månad före den planerade startdagen för besöket, med följande bilagor:

 1. En personlig förklaring med detaljerad information om det specifika ämnesområde med koppling till europeisk integration som den sökande skulle vilja studera under besöket, de källor som han eller hon skulle vilja använda (sökning i handlingar i institutionens bibliotek eller arkiv eller kontakter med specialiserade tjänstemän) och de specifika datum då den sökande skulle vilja göra studiebesöket. Den sökande ska också ange exakt vid vilket generaldirektorat och direktorat som han eller hon skulle vilja göra ett studiebesök. Organisationsschemat för Europaparlamentets sekretariat finns på följande länk: organisation.
 2. Ett cv (inklusive postadress, för administrativa ändamål).
 3. En kopia av giltigt id-kort eller pass.
 4. Ett utdrag ur belastningsregistret eller, om den behöriga myndigheten godkänt detta på förhand, ett referensbrev från en utbildningsinstitution eller arbetsgivare med goda vitsord om den sökande under de studier eller det arbete som han eller hon utfört under en period på tolv månader innan ansökan lämnades in.

När det har kontrollerats att berörda enheter eller organ i Europaparlamentet kan ta emot studiebesökare, får den sökande besked om huruvida hans eller hennes ansökan godkänts.

Enligt gällande regler täcker Europaparlamentet inga av besökarnas eventuellt uppkomna kostnader.

Contact: 

 • Europaparlamentet – studiebesök vid Europaparlamentets sekretariat 
  Contact data:  

Studiebesök hos Europaparlamentets ledamöter

En ledamot kan erbjuda intresserade en möjlighet att fördjupa sig i frågor som gäller Europeiska unionen genom att låta dem tillbringa en period vid ledamotens kontor i Bryssel eller i Strasbourg (tjänstgöringsorten kan vara Strasbourg för ledamöter som använder sina kontor där på permanent basis). Studiebesöket får pågå i högst sex veckor och studiebesökare har också rätt att åka på uppdrag till en av Europaparlamentets andra arbetsorter (Bryssel eller Strasbourg).

För att ansöka om ett studiebesök hos en ledamot av Europaparlamentet ber vi dig att direkt ta kontakt med din önskade ledamot. Här hittar du en förteckning över Europaparlamentets ledamöter och deras kontaktuppgifter.

Studiebesökare hos ledamöter måste uppfylla följande villkor:

 • Ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk.
 • Inte vara part i något anställningsavtal eller arbetsavtalsförhållande under studiebesöket.
 • Inte tidigare ha tjänstgjort som parlamentsassistent till en ledamot.
 • Om studiebesökarna inte är EU-medborgare måste de uppfylla kraven på bosättning och sysselsättning i värdmedlemsstaten innan de reser till destinationslandet, och under hela studiebesöket.

Studiebesökare hos en ledamot kommer att bli ombedda att lämna in följande:

 • En skannad kopia av ett giltigt pass eller nationellt id-kort.
 • Ett uppdaterat cv.
 • En personlig förklaring som anger hos vilken ledamot den sökande vill skaffa sig arbetslivserfarenhet samt syftet med besöket och den önskade tidsperioden.

Deltagarna i studiebesöken får inte erhålla bidrag av något slag. På begäran av den berörda ledamoten kan studiebesökarna beviljas en engångsersättning som står i proportion till besökets längd. Det totala ersättningsbeloppet för den längsta möjliga perioden får inte överstiga 1510 euro.

Contact: 

 • Europaparlamentet – studiebesök hos Europaparlamentets ledamöter 
  Contact data: