Regler för lämpligt uppträdande 

Europaparlamentet har fastställt vissa regler för ledamöter och personal i fråga om öppenhet och etik. Läs mer.

Förebyggande av trakasserier och diskriminering

Ledamöterna ska avhålla sig från varje form av psykiska och sexuella trakasserier och följa bestämmelserna i Kod för lämpligt uppträdande för ledamöter av Europaparlamentet i utövandet av deras uppdrag (se artikel 10.6 i arbetsordningen).

Koden för lämpligt uppträdande för ledamöter av Europaparlamentet syftar till att säkerställa att alla ledamöter uppträder med värdighet, hövlighet och respekt samt utan fördomar eller diskriminering gentemot alla som arbetar i Europaparlamentet.

När ledamöterna utövar sina uppdrag ska de uppträda på ett professionellt sätt och i sina kontakter med personalen avstå från nedvärderande, kränkande, stötande eller diskriminerande språkbruk eller annat agerande som är oetiskt, förnedrande eller olagligt.

Koden för lämpligt uppträdande för ledamöter av Europaparlamentet är en bilaga till parlamentets arbetsordning (bilaga II).

Varje ledamot som tillträder sitt uppdrag i Europaparlamentet måste underteckna en förklaring där han eller hon bekräftar sitt åtagande att följa uppförandekoden.

Ledamöter som inte har undertecknat förklaringen avseende denna kod får inte väljas till en särskild befattning inom Europaparlamentet eller något av dess organ, och inte utses till föredragande eller delta i en officiell delegation eller i interinstitutionella förhandlingar. Alla förklaringar, oavsett om de undertecknats eller inte, offentliggörs på ledamöternas profilsidor på parlamentets webbplats.

Definition och hantering av intressekonflikter

I uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter fastställs att Europaparlamentets ledamöter alltid ska agera utifrån ett allmänintresse och vid utförandet av sina uppdrag visa prov på oegennytta, integritet, öppenhet, aktsamhet, ärlighet, ansvar och respekt för Europaparlamentets anseende.

I uppförandekoden definieras intressekonflikter och hur ledamöterna bör hantera dem, inbegripet ledamöternas skyldighet att lämna in en detaljerad förklaring om sina ekonomiska intressen och att redovisa sin närvaro vid evenemang som anordnas av tredje part samt eventuella gåvor de tagit emot då de officiellt företrätt parlamentet.

Om en ledamot bryter mot uppförandekoden kan talmannen besluta om påföljder. Påföljden tillkännages av ordföranden under ett plenarsammanträde och publiceras på parlamentets webbplats för återstoden av valperioden.

Ytterligare information: Arbetsordningen: Artikel 11 – Ledamöternas ekonomiska intressen och öppenhetsregistret

Etiska regler för personalen

EU-tjänstemän måste följa en uppsättning regler när de utövar sina yrkesfunktioner, både när de är i tjänst och efter att de har lämnat tjänsten. Dessa regler finns i tjänsteföreskrifterna och i den uppförandekod som antagits av Europaparlamentets presidium, och de kräver oberoende, förbehållsamhet, diskretion och lojalitet av alla anställda.

Syftet med dessa allmänna skyldigheter är att skydda EU:s och dess personals verksamhet och anseende, och de tillämpas såväl inom ramen för arbetet som utanför arbetet.

Det innebär att alla intressen i ett företag eller i en organisation som skulle kunna äventyra efterlevnaden av dessa skyldigheter omedelbart måste redovisas. Extern verksamhet som omfattas av reglerna måste godkännas på förhand, vare sig den är avlönad eller inte.

Parlamentets personal får inte ta emot gåvor eller förmåner från tredje part utan förhandstillstånd. Detta gäller dock inte om värdet på gåvan understiger 100 euro eller om det sammanlagda värdet under ett år understiger 300 euro.

Slutligen är de anställda skyldiga att underrätta parlamentet om de avser att bedriva någon form av avlönad eller oavlönad verksamhet.

Mer information om lämpligt uppträdande i kontakterna med lobbygrupper finns på sidan öppenhet och lobbygrupper.