Стажове в Европейския парламент 

Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент.

Стажове в Генералния секретариат – стажове „Робер Шуман“

Стажовете „Робер Шуман“ са платени и се провеждат на едно от официалните места на работа на Европейския парламент – Брюксел, Люксембург и Страсбург – или в бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки.

Тези стажове са наречени на името на Робер Шуман – един от основоположниците на проекта за европейска интеграция, благодарение на който вече повече от 70 години в Европа царят мир и благоденствие. Именно предложението на Робер Шуман за обединяване на производството на въглища и стомана на Франция и Германия води до създаването на Европейската общност за въглища и стомана – първата от Европейските общности, която впоследствие се разраства и превръща в Европейски съюз.

Защо да кандидатствам?

Като стажант по програмата „Робер Шуман“ ще имате възможност да разширите познанията си и да повишите професионалната си квалификация. Ще получите представа за работата на институциите на ЕС и конкретно на Европейския парламент – важен форум на ЕС за вземане на решения и за водене на политически дебати.

Стажовете „Робер Шуман“ се провеждат в широк кръг области – вътрешна и външна политика на ЕС, финанси, право, многоезичие, администрация, инфраструктура и логистика, комуникация или информационни технологии.

Европейският парламент води политика на равни възможности: всеки може да кандидатства, независимо от пол, сексуална ориентация, културна, етническа и религиозна принадлежност или наличие на увреждане. При необходимост на одобрените кандидати с увреждания се предлагат подходящи места за настаняване.

Европейският парламент отдава почит на журналистите, убити при изпълнение на служебните си задължения. В този контекст Генерална дирекция за комуникация предлага определен брой стажове „Робер Шуман“ в памет на Ян Куцяк – словашкия разследващ журналист, убит през февруари 2018 г.

Мога ли да кандидатствам?

Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва да изпълняват следните условия:

 • да са навършили 18 години;
 • да са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, която е в процес на присъединяване/държава кандидатка (предлагат се и много ограничен брой стажове за граждани на други държави);
 • да притежават университетска диплома;
 • да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и много добри познания по втори език (гражданите на държави извън Европейския съюз трябва да притежават много добри познания по английски, френски или немски език);
 • да представят валидно извлечение от регистъра за съдимост;
 • да не са работили и да не са се ползвали от друг вид стаж с продължителност повече от два последователни месеца в институция, орган или агенция на ЕС;
 • да не са извършвали посещение с изследователска цел в Генералния секретариат на Европейския парламент шест месеца преди началото на стажа.

Как да кандидатствам?

Ако желаете да кандидатствате, моля, посетете страницата за кандидатстване за стаж:

 1. имате право да изберете и да кандидатствате за три стажа;
 2. ако бъдете включен(а) в списъка на подбраните кандидати, от Вас ще се изисква да представите някои придружаващи документи, за да докажете, че отговаряте на условията за допустимост;
 3. ако бъдете избран(а), ще получите официално уведомително писмо по електронната поща.

Продължителността на стажовете „Робер Шуман“ е пет месеца.

 • Период на стажовете от 1 октомври до 28/29 февруари
  • срокът за кандидатстване е от 1 до 30 юни
 • Период на стажовете от 1 март до 31 юли
  • срокът за кандидатстване е от 1 до 30 ноември

Спонтанни кандидатури не се приемат.

Контакт

Моля, свържете се с нас, ако желаете да получите допълнителна информация относно стажовете „Робер Шуман“:

Contact: 

Стажове към членове на Европейския парламент

Въз основа на споразумение с Европейския парламент членовете на Европейския парламент могат да предлагат платени стажове в своите кабинети в Европейския парламент в Брюксел (или в Страсбург).

Защо да кандидатствам?

Участието в програма за стажанти ще Ви даде възможност да разширите познанията си и да повишите професионалната си квалификация. То ще Ви позволи да се запознаете по-задълбочено с методите на работа на членовете на Европейския парламент.

Стажове към членове на Европейския парламент се провеждат в широк кръг области. Членът на Парламента, който предлага стажа, определя конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени по време на стажа.

Мога ли да кандидатствам?

Членовете на ЕП избират свободно своите стажанти. Кандидатите трябва обаче да отговарят на следните критерии:

 • да са навършили 18 години (дерогации от тази възрастова граница могат да бъдат предоставени в отговор на надлежно обосновано искане);
 • да са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, която е в процес на присъединяване/държава кандидатка. Членовете на ЕП могат да предлагат стажове и на граждани на трети държави, при условие че те отговарят на визовите изисквания;
 • да притежават или диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет, или диплома за завършено висше образование или техническо образование на равностойно ниво, или да притежават университетска диплома;
 • да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
 • в периода на стажа да не са обвързани с трудов договор или друго трудово правоотношение;
 • да не са били вече стажанти към член на ЕП (посещенията с учебна цел не се считат за стаж) и да не са работили като местни или акредитирани парламентарни сътрудници на членове на ЕП.

Как да кандидатствам?

За представяне на кандидатура е необходимо да се свържете пряко с членовете на Европейския парламент.

Членът на Европейския парламент, който предлага стажа, взема решение относно продължителността на стажа, която може да бъде от шест седмици до пет последователни месеца. Стажът може да започне по всяко време на годината.

Стажантите получават месечна стипендия, която варира между 822 EUR и 1348 EUR за стаж на пълно работно време.