Pravila za primerno vedenje 

Evropski parlament je za poslance in uslužbence določil pravila v zvezi s preglednostjo in etiko. Več o tem tukaj.

Preprečevanje nadlegovanja in diskriminacije

Poslanci se pri opravljanju svojih nalog vzdržijo vseh vrst psihološkega ali spolnega nadlegovanja in spoštujejo kodeks primernega vedenja (glej člen 10(6) Poslovnika).

S kodeksom primernega vedenja za poslance Evropskega parlamenta se želi zagotoviti, da se bodo poslanci do vsakogar, ki je zaposlen v Evropskem parlamentu, vedli dostojanstveno, spoštljivo in brez predsodkov ali diskriminacije.

Pri tem se od poslancev pričakuje, da se bodo vedli strokovno in pri odnosih z zaposlenimi ne bo poniževanja, žaljenja ter žaljivega ali diskriminatornega jezika ali drugih neetičnih, ponižujočih ali nezakonitih dejanj.

Kodeks primernega vedenja je priložen Poslovniku Parlamenta (Priloga II).

Vsak poslanec mora ob nastopu funkcije v Parlamentu podpisati izjavo, s katero potrdi svojo zavezanost spoštovanju kodeksa.

Poslanci, ki izjave ne podpišejo, ne morejo biti izvoljeni za nosilce funkcij Parlamenta ali katerega izmed njegovih organov, ne morejo biti imenovani za poročevalca ali sodelovati v uradnih delegacijah ali medinstitucionalnih pogajanjih. Vse izjave, podpisane ali ne, se objavijo na profilnih straneh poslancev na spletišču Parlamenta.

Opredelitev in obravnava nasprotij interesov

Vodilna načela Kodeksa ravnanja v zvezi s finančnimi interesi in nasprotji interesov določajo, da poslanci delujejo izključno v splošnem interesu, pri delu pa se ravnajo po načelih nepristranskosti, integritete, preglednosti, marljivosti, poštenosti, odgovornosti in spoštovanja ugleda Parlamenta.

Kodeks ravnanja opredeljuje nasprotja interesov in način, na katerega bi jih morali poslanci obravnavati. Vključuje tudi obveznost poslancev, da predložijo podrobno izjavo o finančnih interesih in da prijavijo udeležbo na prireditvah, ki jih organizirajo tretje strani, pa tudi morebitna darila, ki so jih prejeli med opravljanjem svoje funkcije.

Predsednik Parlamenta lahko kaznuje poslanca, ki krši pravila kodeksa. Kazen se razglasi na plenarnem zasedanju in objavi na spletišču Parlamenta, kjer ostane do konca zakonodajnega obdobja.

Več informacij: Poslovnik: Člen 11 – Finančni interesi poslancev in register za preglednost

Etično ravnanje uslužbencev

Evropski javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojih poklicnih dolžnosti spoštovati sklop pravil, tako v obdobju zaposlitve kot tudi po prenehanju delovnega razmerja. Pravila so opredeljena v kadrovskih predpisih, kodeksu ravnanja, ki ga je sprejelo predsedstvo Evropskega parlamenta, in zahtevajo, da so vsi uslužbenci neodvisni, preudarni, diskretni in lojalni.

Te splošne obveznosti so namenjene varovanju dejavnosti in ugleda EU in njenih uslužbencev, veljajo pa tako med opravljanjem dolžnosti uslužbencev kot tudi zunaj delovnega časa.

To pomeni, da je treba nemudoma prijaviti vse povezave s katerim koli podjetjem ali organizacijo, ki bi lahko ogrozile spoštovanje teh obveznosti. Za zunanje dejavnosti, ki jih zajemajo ta pravila, je treba pridobiti predhodno odobritev ne glede na to, ali so plačane ali ne.

Uslužbenci Parlamenta od tretjih oseb ne smejo sprejeti daril ali uslug, ne da bi pred tem pridobili soglasje, razen če je vrednost posameznega darila manjša od 100 EUR oziroma vrednost daril v celotnem letu ne presega 300 EUR.

Ko uslužbenci zapustijo Parlament, ga morajo obvestiti, če nameravajo opravljati kakršno koli plačano ali neplačano dejavnost.

Informacije o primernem ravnanju v zvezi z lobističnimi skupinami so na voljo na spletni strani o preglednosti in lobističnih skupinah.