Passende adfærdsregler 

Europa-Parlamentet har fastlagt visse regler for MEP'er og personale angående gennemsigtighed og etik. Få mere at vide.

Forebyggelse af chikane og forskelsbehandling

Medlemmerne afholder sig fra enhver form for psykisk eller seksuel chikane og respekt for kodeksen for behørig adfærd under udøvelsen af deres hverv (jf. forretningsordenens artikel 10, stik. 6).

Kodeksen for Behørig Adfærd for Europa-Parlamentets medlemmer har til formål at sikre, at medlemmerne handler over for alle, der arbejder i Europa-Parlamentet, med værdighed, høflighed og respekt og uden fordomme eller forskelsbehandling.

I den forbindelse forventes medlemmerne også at handle professionelt og i deres forhold til personalet afholde sig fra at benytte nedværdigende, fornærmende, stødende eller diskriminerende sprog eller andre uetiske, nedværdigende eller ulovlige handlinger.

Den relevante adfærdskodeks er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentets forretningsorden (bilag II).

Når et medlem tiltræder sin stilling i Parlamentet, skal vedkommende underskrive en erklæring, hvori medlemmet bekræfter sit tilsagn om at ville overholde kodeksen.

Medlemmer, der ikke har underskrevet erklæringen kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordførere eller deltage i en officiel delegation eller interinstitutionelle forhandlinger. Alle erklæringer, uanset om de er underskrevet eller ej, offentliggøres på medlemmernes profilsider på Parlamentets websted. Da medlemmernes underskrifter ikke kan offentliggøres på webstedet, betyder en dato på en erklæring, at den blev underskrevet den dag.

Udpegelse og håndtering af interessekonflikter

Adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter fastsætter som sine vejledende principper, at medlemmerne udelukkende skal handle i almenvellets interesse og udføre sit arbejde med upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets omdømme.

Adfærdskodeksen udpeger interessekonflikter, og hvordan medlemmerne skal forholde sig til dem, herunder  medlemmernes forpligtelse til at afgive en detaljeret erklæring om deres økonomiske interesser og til at erklære deres deltagelse i begivenheder arrangeret af tredjeparter samt gaver modtaget i embedes medfør.

Et medlem, der anses for at have overtrådt adfærdskodeksen, kan pålægges en sanktion af formanden. Denne sanktion bekendtgøres af formanden under en plenarforsamling og offentliggøres på Parlamentets websted for resten af valgperioden.

Yderligere oplysninger: Forretningsorden: Artikel 11 Medlemmernes økonomiske interesser samt åbenhedsregister

Personalets etiske adfærd

EU-tjenestemænd skal overholde et sæt regler, når de udøver deres erhverv, både i og efter at de har forladt tjenesten. Disse regler er fastsat i personalevedtægten, adfærdskodeksen vedtaget af Europa-Parlamentets Præsidium og kræver, at alle ansatte er uafhængige, velunderrettede, diskrete og loyale.

Disse generelle forpligtelser er til stede for at sikre EU's og personalets aktiviteter og omdømme og gælder både for personalets arbejde og eksterne aktiviteter.

Dette betyder, at enhver interesse i en virksomhed eller organisation, der kan bringe overholdelsen af disse forpligtelser i fare, skal anmeldes med det samme. Eksterne aktiviteter, der er omfattet af disse regler, lønnede eller ulønnede, skal godkendes først.

Parlamentets ansatte kan ikke modtage gaver eller fordele fra tredjemand uden forudgående tilladelse, medmindre gavens værdi er mindre end 100 EUR eller 300 EUR i løbet af et år.

Endelig skal personalet, når de træder ud af tjenesten, underrette Parlamentet, hvis de har til hensigt at udøve nogen form for lønnet eller ulønnet aktivitet.

Se venligst vores side om gennemsigtighed og lobbygrupper med hensyn til hensigtsmæssig adfærd med lobbygrupper.