Študijski obiski 

S študijskimi obiski želimo polnoletnim državljanom iz vseh držav članic omogočiti, da pridobijo poglobljeno znanje o posebnih temah, ki se nanašajo na evropsko povezovanje. Obiskovalci lahko raziskovalno delo opravijo tudi v knjižnici ali zgodovinskem arhivu Evropskega parlamenta.

Študijski obisk lahko traja največ dva meseca. Vsakdo, ki je v Evropskem parlamentu že bil na študijskem obisku, opravil prakso ali je imel z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, mora pred vložitvijo prošnje počakati šest mesecev. Podobno mora kandidat, ki je že bil na študijskem obisku, počakati šest mesecev, preden vloži prošnjo za opravljanje prakse.

Prošnjo za študijski obisk je treba poslati na naslov PERS-Studyvisit@ep.europa.eu najmanj en mesec pred načrtovanim začetkom in priložiti naslednje dokumente:

  1. osebno izjavo s podrobnimi informacijami o temi, povezani z evropskim povezovanjem, ki bi jo kandidat želel preučiti med obiskom, kako namerava to izvesti (vpogled v dokumente v knjižnicah ali arhivih institucije ali stiki s specializiranimi uslužbenci) in točni datum študijskega obiska. Kandidat mora tudi natančno navesti, v katerem generalnem direktoratu želi opraviti študijski obisk. Organigram sekretariata Evropskega parlamenta je na voljo na naslednji povezavi: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
  2. življenjepis (in naslov za upravne namene),
  3. kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista,
  4. izpis iz kazenske evidence ali, po predhodni odobritvi pristojnega organa, referenčno pismo, ki ga izda izobraževalna ustanova ali delodajalec in ki potrjuje njegovo primerno vedenje v času študija ali zaposlitve ter se nanaša na obdobje zadnjih dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge.

Ko se preveri, da lahko ustrezne službe ali organi Evropskega parlamenta sprejmejo obiskovalca na študijski obisk, ga je treba obvestiti, da je njegova prošnja odobrena.

V skladu z veljavnim pravilnikom Evropski parlament obiskovalcem na študijskem obisku ne krije nobenih stroškov.

Contact: 

  • Evropski parlament - Študijski obiski 
    Contact data: