Studiebesøg 

Europa-Parlamentet tilbyder to slags studiebesøg: Studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat og studiebesøg hos medlemmer af Europa-Parlamentet.

Studiebesøg i Generalsekretariatet

Formålet med disse studiebesøg er at give borgere over 18 år fra alle lande mulighed for at gennemføre et nærmere studium af specifikke emner vedrørende europæisk integration. Der er også mulighed for at gennemføre forskning i Europa-Parlamentets bibliotek eller historiske arkiver.

Et studiebesøg varer højst to måneder. Personer, der allerede har gennemført et studiebesøg, et praktikophold eller haft en ansættelseskontrakt i Europa-Parlamentet, skal vente seks måneder, inden de kan søge. Kandidater, der har gennemført et studiebesøg, skal ligeledes vente seks måneder, inden de kan ansøge om et praktikophold.

Ansøgninger om studiebesøg skal sendes til PERS-Studyvisit@ep.europa.eu senest en måned inden den ønskede begyndelsesdato ved at indsende følgende dokumenter:

 1. en personlig erklæring med detaljerede oplysninger om det specifikke emne vedrørende europæisk integration, som ansøgeren ønsker at studere under besøget, de midler han/hun gerne vil bruge (søgning i dokumenter i institutionens biblioteker eller arkiver eller kontakt med specialiserede embedsmænd) og de specifikke datoer, hvor han/hun ønsker at gennemføre studiebesøget. Kandidaten skal også angive nøjagtigt, i hvilket GD og direktorat han/hun gerne vil gennemføre sit studiebesøg. Organisationsplanen for Europa-Parlamentets Generalsekretariat kan konsulteres via følgende link: organisation.
 2. et curriculum vitae (med postadresse til administrative formål)
 3. en kopi af kandidatens gyldige identitetsbevis eller pas
 4. en straffeattest eller, efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed, et referencebrev udstedt af en uddannelsesinstitution eller en arbejdsgiver, der bekræfter kandidatens gode opførsel i hans/hendes studie- eller ansættelsesforløb de sidste 12 måneder forud for indgivelsen af ansøgningen.

Når det er kontrolleret, at de relevante tjenestegrene eller organer i Europa-Parlamentet har mulighed for at modtage den besøgende, vil han/hun blive underrettet om, hvorvidt hans/hendes ansøgning er blevet imødekommet.

I henhold til de gældende regler dækker Europa-Parlamentet ikke udgifter forbundet med studiebesøg, uanset udgifternes art.

De besøgende er omfattet af følgende forsikringspolice mod ulykker, der måtte indtræffe under deres studiebesøg: "Allianz Care – Gruppeulykkesforsikring for ikke-vedtægtsomfattet EU-personale (PMO/2021/OP/0004)". Yderligere oplysninger om forsikringsdækningen findes i denne informationsfolder.

Contact: 

 • Europa-Parlamentet – Studiebesøg i Generalsekretariatet 
  Contact data:  

Studiebesøg hos medlemmer af Europa-Parlamentet

Medlemmerne kan tilbyde mulighed for at foretage et nærmere studium af emner vedrørende Den Europæiske Union ved at tilbringe en periode på medlemmets kontor i Bruxelles eller Strasbourg (tjenestestedet kan være Strasbourg for medlemmer, der benytter deres kontorer dér på permanent basis). Et studiebesøg må højst vare seks uger, og de besøgende har også ret til at blive sendt på tjenesterejse til et andet af Europa-Parlamentets arbejdssteder (Bruxelles eller Strasbourg).

For at ansøge om et studiebesøg hos et medlem af Europa-Parlamentet skal du henvende dig direkte til det ønskede medlem. Du kan finde en liste over medlemmer af Europa-Parlamentet og deres kontaktoplysninger her.

Besøgende hos medlemmer skal opfylde følgende betingelser:

 • have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog
 • ikke være part i en ansættelseskontrakt eller noget andet arbejdskontraktforhold under studiebesøget
 • ikke tidligere have været parlamentarisk assistent for et medlem, og
 • hvis man ikke er EU-borger, skal man opfylde opholds- og beskæftigelseskravene i værtsmedlemsstaten forud for indrejse i det pågældende land og under hele studiebesøget.

Hver besøgende hos et medlem vil blive bedt om at fremsende:

 • en indscannet kopi af gyldigt pas eller nationalt identitetskort
 • et ajourført curriculum vitae og
 • en personlig erklæring med angivelse af det medlem, som han/hun ønsker at arbejde sammen med, samt formålet med og den ønskede periode for besøget.

Deltagere i studiebesøg modtager ingen form for godtgørelser. Efter anmodning fra det pågældende medlem kan den besøgende få en engangsgodtgørelse, der står i forhold til besøgets varighed. Den samlede godtgørelse for den maksimale periode må ikke overstige 1510 EUR.

De besøgende er omfattet af følgende forsikringspolice mod ulykker, der måtte indtræffe under deres studiebesøg: "Allianz Care – Gruppeulykkesforsikring for ikke-vedtægtsomfattet EU-personale (PMO/2021/OP/0004)". Yderligere oplysninger om forsikringsdækningen findes i denne informationsfolder.

Contact: 

 • Europa-Parlamentet – Studiebesøg hos medlemmer af Europa-Parlamentet 
  Contact data: