Studiebezoeken 

Het Europees Parlement biedt twee soorten studiebezoeken aan: studiebezoeken in het secretariaat-generaal van het Europees Parlement en studiebezoeken bij een lid van het Europees Parlement.

Studiebezoeken in het secretariaat-generaal

Deze bezoeken zijn bedoeld om burgers vanaf 18 jaar en van alle nationaliteiten de kans te geven diepgaand onderzoek te doen naar specifieke onderwerpen die verband houden met Europese integratie. Ook is het mogelijk onderzoek te verrichten in de bibliotheek of de historische archieven van het Europees Parlement.

Een studiebezoek duurt maximaal twee maanden. Voor kandidaten die reeds een studiebezoek, stage of arbeidscontract bij het Europees Parlement hebben afgerond, geldt een wachtperiode van zes maanden voor ze zich kunnen aanmelden voor een studiebezoek. Op dezelfde manier geldt voor kandidaten die reeds een studiebezoek hebben afgerond een wachtperiode van zes maanden voor ze zich kunnen aanmelden voor een stage.

Indien u zich wenst aan te melden voor een studiebezoek, stuurt u ten minste één maand voor de beoogde aanvang van het bezoek een e-mail naar PERS-Studyvisit@ep.europa.eu, vergezeld van de volgende documenten:

 1. een persoonlijke verklaring met gedetailleerde informatie over het specifieke onderwerp in verband met Europese integratie dat u tijdens het bezoek wilt bestuderen, de middelen die u daarvoor wenst te gebruiken (raadpleging van documenten in de bibliotheken of archieven van de instelling of overleg met gespecialiseerde ambtenaren) en de gewenste specifieke data van het studiebezoek. Ook moet u exact aangeven in welk directoraat-generaal en in welk directoraat u het studiebezoek graag wilt laten plaatsvinden. Het organigram van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement kunt u raadplegen via de volgende link: organisation.
 2. een curriculum vitae (met vermelding van een postadres, voor administratieve doeleinden);
 3. een kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort;
 4. een uittreksel uit het strafregister of, indien de bevoegde autoriteit hier vooraf mee heeft ingestemd, een aanbevelingsbrief van een onderwijsinstelling of werkgever waarin wordt verklaard dat de kandidaat gedurende de studie- of arbeidsperiode twaalf maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag bewijs van goed gedrag heeft geleverd.

Zodra is nagegaan of de betrokken diensten of organen van het Europees Parlement u kunnen ontvangen, krijgt u een bericht waarin wordt aangegeven of uw verzoek wordt ingewilligd.

Overeenkomstig de geldende regels komt het Europees Parlement niet tegemoet in de eventuele kosten van bezoekers, van welke aard ook.

Contact: 

 • Europees Parlement – Studiebezoeken in het secretariaat-generaal 
  Contact data:  

Studiebezoeken bij een lid van het Europees Parlement

Leden van het Europees Parlement kunnen de mogelijkheid aanbieden om gedurende een bepaalde periode een bezoeker te ontvangen in hun kantoor in Brussel of Straatsburg (in het geval van leden die hun kantoor in Straatsburg permanent gebruiken) om diepgaand onderzoek te doen naar onderwerpen die verband houden met de Europese Unie. De maximale duur van een studiebezoek is zes weken en bezoekers mogen ook op dienstreis gaan naar een andere werklocatie van het Europees Parlement (Brussel of Straatsburg).

Om een studiebezoek bij een lid van het Europees Parlement aan te vragen, kunt u zich rechtstreeks tot het lid van uw keuze wenden. Klik hier voor de lijst van leden van het Europees Parlement en hun contactgegevens.

Kandidaten voor een studiebezoek bij een EP-lid moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij moeten een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie;
 • zij mogen tijdens hun studiebezoek niet gebonden zijn door een arbeidscontract of een andere werkgerelateerde contractuele verplichting;
 • zij mogen niet eerder als parlementair medewerker van een lid gewerkt hebben; en
 • indien zij geen EU-burger zijn, moeten zij voldoen aan de verblijfs- en arbeidsvoorschriften van het gastland vóór zij het grondgebied van het land van hun standplaats betreden, en dit voor de gehele duur van het studiebezoek.

Kandidaten voor een studiebezoek bij een EP-lid moeten de volgende documenten indienen:

 • een gescande kopie van een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs;
 • een geactualiseerd curriculum vitae; en
 • een persoonlijke verklaring waarin wordt aangegeven bij welk lid de kandidaat werkervaring wenst op te doen en het doel en de gewenste duur van het bezoek worden toegelicht.

Deelnemers aan een studiebezoek ontvangen geen toelage. Op verzoek van het betrokken lid kan aan een bezoeker een eenmalige financiële vergoeding worden toegekend die in verhouding staat tot de duur van het bezoek. Het totale bedrag van de vergoeding voor de maximale duur van een bezoek bedraagt ten hoogste 1510 EUR.

Contact: 

 • Europees Parlement – Studiebezoek bij een lid van het Europees Parlement 
  Contact data: