Studiebezoeken 

Studiebezoeken zijn bedoeld om burgers van 18 jaar en ouder van alle nationaliteiten de kans te geven diepgaander onderzoek te doen naar specifieke onderwerpen die verband houden met de Europese integratie. Er is ook de mogelijkheid om onderzoek te verrichten in de bibliotheek of historische archieven van het Europees Parlement.

Studiebezoeken duren ten hoogste twee maanden. Iedereen die reeds een studiebezoek, stage of arbeidscontract bij het Europees Parlement heeft afgerond, moet zes maanden wachten alvorens een aanvraag in te dienen. Voor kandidaten die al een studiebezoek hebben afgerond, geldt eveneens dat zij zes maanden moeten wachten voor zij zich voor een stage kunnen aanmelden.

Aanvragen voor een studiebezoek moeten worden gericht aan PERS-Studyvisit@ep.europa.eu en moeten ten minste een maand voor de beoogde aanvang van het bezoek worden ingediend. Daarbij moeten de volgende documenten worden meegestuurd:

 1. een persoonlijke verklaring met gedetailleerde informatie over het specifieke onderwerp in verband met Europese integratie waarnaar de kandidaat tijdens het bezoek onderzoek wil doen, de middelen die hij wenst te gebruiken (raadpleging van documenten in de bibliotheken van de instellingen of archieven of contacten met deskundige ambtenaren) en de door de kandidaat gewenste specifieke data van het studiebezoek. De kandidaat moet eveneens precies aangeven bij welk DG en bij welk(e) directoraat hij het studiebezoek wil afleggen. Het organigram van het secretariaat van het Europees Parlement kan hier worden geraadpleegd: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
 2. een curriculum vitae (inclusief een postadres, voor administratieve doeleinden).
 3. een kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort.
 4. een uittreksel uit het strafregister of, indien de bevoegde autoriteit hier vooraf mee heeft ingestemd, een aanbevelingsbrief van een onderwijsinstelling of werkgever, waarin wordt verklaard dat de kandidaat gedurende de studie- of arbeidsperiode twaalf maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag bewijs van goed gedrag heeft geleverd.

Zodra is geverifieerd of de desbetreffende departementen of organen van het Europees Parlement de kandidaat kunnen ontvangen, wordt deze op de hoogte gesteld van de goedkeuring of afwijzing van de aanvraag.

Conform de geldende regels komt het Europees Parlement kandidaten voor een studiebezoek op geen enkele manier tegemoet in de kosten, van welke aard ook.

Contact: 

 • Europees Parlement - Studiebezoeken 
  Contact data:  
  • Address:

   Voor nadere informatie of voor het indienen van een aanvraag voor een studiebezoek dient u zich te wenden tot:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu